ChemQuest 2022

ChemQuest 2022

V letošním roce se do inspirativní chemické soutěže ChemQuest zapojil náš tým složený ze studentek kvarty.

Pojďte si vyzkoušet Arduino!

Arduino Week 2022

Arduino Week je celosvětová oslava narozenin Arduina. Chceš se dozvědět více o hardwareové platformě s otevřeným zdrojovým kódem?

První projektové dny pro základní školy v rámci I_KAP II

Po náročném období pandemie a odkládání se podařilo uskutečnit první projektové dny pro ZŠ Lubná – Sebranice a ZŠ Na Lukách. Žáci se střídali na třech stanovištích s biologickým, chemickým a fyzikálním zaměřením. Zapojení učitelé z gymnázia Polička připravili ve spolupráci s učiteli základních škol úlohy, které vhodně doplnily probíraná témata v osmém ročníku. Zaměřili […]

Chemická olympiáda, okresní kolo, kat. D

V úterý 8. března 2022 se na Gymnáziu Polička konalo okresní kolo 58. ročníku Chemické olympiády kategorie D. Soutěž výborně organizačně zajistilo Středisko volného času Svitavy. Ze školních kol postoupilo celkem 19 soutěžících, ale okresního kola se nakonec zúčastnilo pouze 15 soutěžících. Teoretická část byla zaměřena na téma Atmosféra a země, praktická část potom na chemii […]

SPACE POL – tým soutěže ESERO CanSat se představuje…

Jsme studenti poličského gymnázia a chtěli bychom Vás seznámit s naším soutěžním projektem, který již delší dobu připravujeme. Jak to začalo? V prosinci minulého roku jsme se přihlásili do mezinárodní soutěže ESERO CanSat. Jedná se o soutěž pro studentské týmy, jejímž cílem je sestrojit, naprogramovat a prezentovat miniaturní satelit či sondu. V rámci konstrukce satelitu je třeba dbát celé řady omezení (např. hmotnostní a rozměrové limity, cenové omezení, …). Pokračovat dál…

Expedice POLDER

Plánovanou expedici s vypouštěním 3D tištěných raket dlouho oddalovala vyhlášená „corona-omezení“. Den D tak nastal až 11. května. Naložili jsme nezbytné vybavení a vyrazili směrem k polderu nedaleko za městem. Poměrně dosti foukalo, proto jsme začali stavět náš kosmodrom až po důkladné prohlídce terénu. Vytipovali jsme tak místo, kde byla naše startovací rampa poměrně v závětří. Rampa byla postavena a nastala příprava jednotlivých raket ke startu… a jak to bylo dál?

Chemie

Vyučovací předmět chemie patří svým zaměřením do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zahrnuje okruh problémů týkajících se zkoumání přírody a sledování dějů v přírodě probíhajicích. Výuka chemie je realizována především v odborné učebně chemie vybavené moderní didaktickou technikou a v laboratoři chemie. Na základní rozsah předmětu navazují pro zájemce volitelné předměty Seminář z chemie a Profilová (pokročilá) chemie. Důraz je zpočátku kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a na zásadní vliv chemických dějů na život jako takový. Na vyšším gymnáziu následně […]

Tomáš Feltl

Kdo jsem a co je za mnou? Po studiích na PřF UK v Praze jsem působil v biochemické laboratoři ÚEB AV ČR. Protože jsem se již v průběhu studia PřF věnoval intenzivně také informačním technologiím, posléze jsem změnil obor a nějakou dobu se  pohyboval v prostředí počítačových sítí a programování. Nakonec jsem se z Prahy přesunul do Nového Města na Moravě na tamní gymnázium. Na  Gymnáziu Vincence Makovského jsem […]

Marta Najbertová

Středoškolská učitelka oboru chemie – biologie (Přírodovědecká fakulta UK v Praze, 1978-1983). Absolventka Specializačního studia školní poradenské služby na Pedagogické fakultě UK v Praze. Absolventka kurzu pro školní metodiky protidrogové prevence sociálně patologických jevů ve Středisku zdravého životního stylu při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1997 do roku 2017 působila ve funkci školní metodičky […]