Český jazyk

Český jazyk je povinným maturitním předmětem pro všechny studenty, které vedeme ke kultivovanému užívání mateřského jazyka v nejrůznějších komunikačních situacích. V hodinách literatury je naším cílem studenty zorientovat v literárněhistorických souvislostech, vést je k aktivnímu čtenářství a porozumění uměleckému textu tak, aby vnímali nejen jeho sdělnou, ale i estetickou hodnotu.

Výuka je doplňována návštěvami divadelních a filmových představení, besedami s literáty nebo přednáškami odborníků z univerzit či Akademie věd. K nepovinným aktivitám patří účast v celostátních i regionálních soutěžích (olympiáda z ČJ, literární soutěže) a zapojení do projektů.