Informatika a výpočetní technika

Klademe důraz na dobré porozumění pojmům a souvislostem, na rozvoj tvořivosti, abstrakce, logických schopností a samostatnou práci.

Profilace
V septimě, 3.A, oktávě a 4.A si v rámci své profilace mohou žáci zvolit předmět Informatika – profesní, který navazuje na předmět Informatika a výpočetní technika, s hodinovou dotací 2 hod./týden v septimě a 3.A a 3 hod./týden v oktávě a 4.A. V maturitních ročnících si studenti navíc mohou zvolit předmět Obsluha počítačů s hodinovou dotací 2 hod./týden, který doplňuje předmět Informatika – profesní.

Výuka
Na nižším stupni osmiletého gymnázia žáci získávají základní znalosti a dovednosti k bezpečnému ovládání výpočetní techniky, pro práci se základními kancelářskými aplikacemi, seznamují se s různými způsoby přenosu a uchování informací, s problematikou počítačových virů, s různými způsoby elektronické komunikace a učí se využívat nejrůznější informační zdroje.
Na vyšším stupni si  žáci výrazně prohloubí své znalosti a dovednosti získané na nižším stupni gymnázia, porozumí hadrwarové a softwarové konfiguraci počítače, naučí se používat bitmapové a vektorové grafické editory, převádět mezi číselnými soustavami, vytvářet databáze, vytvářet internetové stránky, algoritmizovat a programovat úlohy a další.
Výuka probíhá ve dvou specializovaných laboratořích vybavených moderní výpočetní, komunikační, audiovizuální a prezentační technikou. Žáci jsou rozděleni do skupin, aby každý žák měl při výuce k dispozici svůj počítač. Pozornost věnujeme také zapojování žáků do soutěží v programování a korespondenčních seminářů.

Hodinová dotace
Vyučovací předmět Informatika a výpočetní technika má následující hodinovou dotaci:

Třída Prima Secunda Tercie Kvarta
Hodin/týden 1 2 2 1
Ročník 1.ročník/Kvinta 2.ročník/Sexta 3.ročník/Septima 4.ročník/Oktáva
Hodin/týden 1 2 0 0