Německý jazyk

Němčinu vyučujeme od tercie s dotací 3 hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku SŠ na něj volně navazuje předmět NJ profesní, v maturitním ročníku i seminář NJ. Cílem je dosáhnout schopnosti dorozumět se ústně i písemně v běžných komunikačních situacích, zautomatizovat si základní fonetické návyky a osvojit si gramatiku.

Důraz je kladen na intenzivní rozvoj živého jazyka aktivní formou. Přirozenou součástí výuky tohoto předmětu je studium reálií německy mluvících zemí, včetně aktuálního společenského a kulturního dění. Na konci studia žáci dosahují minimální úrovně B1 podle SERR pro jazyky. Spolupracujeme s Goethe institutem nebo s brněnským festivalem Das Filmfest. Součástí výuky jsou exkurze do Vídně, Salzburgu, Švýcarska, nebo výměnné pobyty a partnerství s partnerskou školou v Tangermünde v Německu.