Ruský jazyk

Cílem je dosáhnout schopnosti dorozumět se ústně i písemně v běžných komunikačních situacích, zautomatizovat si základní fonetické a prozodické návyky a osvojit si gramatiku. Prvním velkým cílem je zvládnutí azbuky. Během všech let studia tento předmět klade důraz na porozumění kultuře a zvykům dané země a společně s tím vytváří příhodné prostředí pro pochopení společné slovanské minulosti, tradice a kořenů.