Zeměpis

Protože zeměpis v sobě spojuje přírodní a společenské vědy, jeho výuka je především hledáním vazeb mezi přírodními i společenskými procesy kolem nás. Každé zeměpisné téma se našeho života tak či onak dotýká a proto se snažíme vytvořit dostatečný teoretický základ, který studentům umožňuje samostatně či skupinově tvořit, rozhodovat se, vytvářet si a obhajovat vlastní názory.

Důraz klademe na praktickou výuku s mapou, médii, statistickými daty, samozřejmostí je práce v terénu, setkání s odborníky, nebo geografické exkurze. Zájemci o pochopení dnešního světa v jeho rozmanitosti pokračují studiem geografie jako profesního předmětu, kde tvoříme s geografickými informačními systémy a ještě více propojujeme výuku s praktickým životem.