Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v pondělí 29.4. 2019 po 12. hodině, a to na webových stránkách školy (www.gympolicka.cz) a na vývěsní desce v prostorách školy. Výsledky jednotlivých uchazečů budou zveřejněny pod registračními čísly, která uchazeči obdrželi v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazečů ke studiu na naší škole si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři školy v úterý 30. dubna od 7:30 – 17:30. V tomto termínu je možno v kanceláři školy odevzdat i zápisový lístek.

Nevyzvednutá rozhodnutí pro nepřijaté uchazeče budou doručena prostřednictvím České pošty. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí poštou nezasílá. 

Upozorňujeme zákonné zástupce přijatých uchazečů, že je po zveřejnění výsledků budeme telefonicky kontaktovat. Osloveni budou i zákonní zástupci nepřijatých uchazečů, kteří budou mít reálnou možnost být dodatečně přijati.

Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané škole.

V souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb,. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do svého spisu. Nahlédnout do spisu bude možno v kanceláři školy v pondělí 29. 4. 2019 v době mezi 8:00 a 12:00.