TESTOVÁNÍ, KARANTÉNA, DISTANČNÍ VÝUKA, VÝDEJ OBĚDŮ ATD. – aktualizováno 14. 3. 2022

Aktualizováno 14. 3. 2022

Na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 14. 3. 2022 ruší plošná povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance a třetí osoby nacházející se ve škole či školském zařízení.

Ochranný prostředek není nutno používat ani při hromadných kulturních či sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.


Aktualizováno 19. 2. 2022

Od 19. února 2022 dochází k aktualizaci mimořádných protiepidemických opatření takto:

Ruší se:

  • testování studentů a zaměstnanců škol
  • povinnost zákonných zástupců nahlašovat škole pozitivní PCR test
  • využívání institutu karantén

Zůstává v platnosti:

  • nošení ochranného prostředku k zakrytí dýchacích cest pouze ve společných vnitřních prostorách (tedy nikoliv při výuce ve třídách, při zpěvu a při výuce TV)
  • nošení ochranného prostředku k zakrytí dýchacích cest pro pedagogické pracovníky, kteří byli očkováni a od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní, zároveň nejvýše 270 dní nebo byl očkován posilovací dávkou

Nově:

  • Délka izolace osob s pozitivním výsledkem PCR testu je nově 7 dnů.

Nejdůležitějším pravidlem zůstává, aby studenti a zaměstnanci mající jakékoliv příznaky akutního infekčního onemocnění nevstupovali do budovy školy.


Aktualizováno 31. 1. 2022

V souvislosti s šířením nákazy covid-19 se bohužel v těchto dnech stále časteji setkáváme s narušením prezenční výuky a s odchodem žáků a tříd do karantény. Tato situace nás vůbec netěší! Chybějící žáci ve třídách, kombinace prezenční a distanční výuky, nejistota naplánovaných tradičních školních akcí – to vše nás nesmírně mrzí a ubírá sil. Jaké jsou základní informace, které je v této souvislosti dobré znát? 

TESTOVÁNÍ

Testování antigenními testy bude i v nadcházejících týdnech (minimálně do 14. 2.) probíhat jednou týdně v pondělí (za stejných podmínek jako doposud). V případě pozitivního výsledku antigenního testu odchází student domů, příp. si jej převezme zákonný zástupce. Škola výsledek antigenního testování zadá do systému a zákonný zástupce/student obdrží žádanku na PCR test formou SMS (pro urychlení může písemné potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu vystavit i škola). Termín na PCR test doporučujeme zarezervovat co nejdříve (tedy i před tím, než obdržíte SMS s žádankou (využít můžete i PCR testování v Poličce).

Případný pozitivní výsledek PCR testu prosím nahlaste bezodkladně škole prostřednictvím třídního učitele.

Nově od 31. 1. 2022: Osoby s laboratorně potvrzeným onemocněním covid-19, u nichž uplynula doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů, se nemusí testovat.

IZOLACE

Izolace PCR potvrzené pozitivní osoby trvá minimálně 5 dní (den testu je dnem nula). Po pěti dnech je možné se z izolace vrátit za předpokladu, že daná osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19.

TRASOVÁNÍ A KARANTÉNA

O určení epidemiologicky významného kontaktu a případném odchodu osob do karantény rozhoduje Krajská hygienická stanice (KHS). Do karantény dle nových pravidel odcházejí všechny osoby, které byly v blízkém kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19, a to 2 dny před PCR testem pozitivní osoby nebo před objevením se příznaků u této osoby. Karanténa se nově týká všech osob bez ohledu na očkování či prodělání nemoci (studentů i pedagogů).

Na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy (MŠMT) nebude za rizikový kontakt považována osoba, která má po celou dobu kontaktu v dotčeném období (tedy v době pobytu ve škole) adekvátní ochranu dýchacích cest (roušku/respirátor).

Nově od 31. 1. 2022: Karanténa nebude nařízena osobám v ochranné lhůtě, do které spadají osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu.

https://www.edu.cz/stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi-k-vybranym-otazkam-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-pri-realizaci-mimoradnych-opatrenich-covid-19/

Prosíme všechny studenty a zaměstnance školy, aby důsledně dodržovali používání adekvátní ochrany dýchacích cest (rouška/respirátor) po celou dobu pobytu ve škole.  Osobám nedbajícím pokynů o ochraně dýchacích cest může být ze strany KHS nařízena karanténa.  

VÝUKA

Vzhledem k tomu, že se dá v nadcházejících týdnech očekávat narušení výuky četnými (byť krátkodobými) odchody studentů/učitelů do karantény, bude toto období z hlediska zajištění výuky nesmírně náročné.

Výuka bude probíhat vždy dle aktuálního rozvrhu (nebudou sestavovány žádné speciální rozvrhy).

Na prvním místě bude zajišťována vždy prezenční výuka ve škole.

Distanční výuka pro studenty v karanténě, případně v izolaci (pokud jim jejich zdravotní stav umožní se k výuce připojit) bude dle možností vyučujících a charakteru předmětu zajištěna synchronně (online vysílání) NEBO asynchronně (zadáváním práce do TEAMS). Způsob distanční výuky je na zvážení vyučujícího a studenti budou o zvolené formě jednotlivými vyučujícími informováni. 

Distanční výuka probíhá na společné platformě MS TEAMS. V případě, kdy je vzdělávání distančním způsobem dle §184a školského zákona povinné (v karanténě je více než polovina žáků jedné třídy), jsou žáci, kteří se distanční výuky účastní, povinni svoji absenci řádně omlouvat (případně ji omlouvají jejich zákonní zástupci).

OBĚDY

Výdej obědů do jídlonosičů je možný pouze v čase 11.15 – 11.30. Upozorňujeme, že do školní jídelny nemohou vstupovat žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Při vstupu do budovy školy je třeba dodržet opatření ON.

KOMUNIKACE

S ohledem na nepředvídatelnost situace jsme bohužel často o vzniku karantén ze strany KHS informováni v průběhu dne či v pozdním odpoledni. Je tedy možné, že informace pro studenty/zákonné zástupce o zajištění výuky na nadcházející den budou mnohdy zasílány v časové tísni. Prosím o pochopení a zároveň připomínám, že jednotným kanálem pro komunikaci v organizačních věcech zůstává KOMENS v systému BAKALÁŘI.

Je mi velice líto, že se před námi znovu objevuje nesmírně náročné období. S některými nařízenými opatřeními se jako škola jen těžko vyrovnáváme. I proto si Vás dovoluji touto cestou požádat o individuální zodpovědnost každého z nás a zároveň předem děkuji za pochopení pro některá rozhodnutí a kroky, které budeme muset činit ad hoc a pravděpodobně ze dne na den.

Josef Dvořák
ředitel školy