Ruský jazyk

Vyučovací předmět Ruský jazyk 2 se řadí do vzdělávacího oboru „Cizí jazyky“ a naplňuje vzdělávací oblast „Jazyk a jazyková komunikace“. V tomto předmětu je věnována pozornost především tématům Osobnostní a sociální výchova RVP GV a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVP GV.Cílem předmětu je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň […]

Anglický jazyk

Cílem předmětu Anglický jazyk je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň získat fundament a žádoucí návyky sloužící k dalšímu rozvíjení v jazyce anglickém i po ukončení studia na gymnáziu. Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka na úrovních, jejichž  označení vychází z konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: vstupní úroveň je minimálně A1 a cílová […]