Výsledky přijímacího řízení

Vysledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 19. května. 2021 na níže uvedených odkazech a na informační tabuli v přízemí školy. 

Čtyřletý obor vzdělávání (79-41-K/41) – přijatí uchazeči
Čtyřletý obor vzdělávání (79-41-K/41) – pořadí uchazečů

Osmiletý obor vzdělávání (79-41-K/81) – přijatí uchazeči
Osmiletý obor vzdělávání (79-41-K/81) – pořadí uchazečů

Výsledky budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče (bylo uvedeno na pozvánce k jednotným přijímacím testům).

Více informací v článku po rozkliknutí. 

Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů osobně převzít v kanceláři školy ve čtvrtek 20. května 2021 a v pátek 21. května 2021 od 7:30 – 17.00 (případně v jiném čase po telefonické dohodě). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům uchazečů následně doručena poštou.

Ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění výsledků přijímacího řízení) mají přijatí uchazeči 10 pracovních dnů na toaby odevzdáním zápisového lístku potvrdili svůj úmysl se v dané střední škole vzdělávat. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole ve stanovené lhůtězanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.  

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případěže uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na školekde byl přijat na základě odvolání.

Uchazečikteří skončili „pod čarou“ a nebyli přijati z kapacitních důvodůmohou být při uvolnění kapacity „přijati na odvolání“. Vzhledem k tomuže uchazeči konají přijímací zkoušky na dvě školy a mohou se na obou školách umístit mezi přijatýmidochází pravidelně k situacímkdy se po svém rozhodnutí vzdělávat se na jedné z obou škol vzdají svého úmyslu nastoupit ke vzdělávání na škole druhé. V takovém případě dochází k uvolnění kapacity a ke vzdělávání mohou být přijati uchazečikteří se původně umístili „pod čarou“ a bylo jim vydáno rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů. 

Odovolání proti rozhodnutí o nepřijetí (z kapacitních důvodů)

Pořadí uchazečů z náhradního termínu