Ruský jazyk

Vyučovací předmět Ruský jazyk 2 se řadí do vzdělávacího oboru "Cizí jazyky" a naplňuje vzdělávací oblast "Jazyk a jazyková komunikace". V tomto předmětu je věnována pozornost především tématům Osobnostní a sociální výchova RVP GV a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVP GV.
Cílem předmětu je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň získat fundament a žádoucí návyky k dalšímu rozvíjení v jazyce ruském i po ukončení studia na gymnáziu.
Předmět Ruský jazyk 2 odpovídá charakteristice Dalšího cizího jazyka v RVP GV.
Obsahem předmětu je výuka ruského jazyka na úrovni, jejíž označení vychází z konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky s počáteční nulovou znalostí jazyka a cílovou úrovní B1.
Předmět se vyučuje ve všech ročnících vyššího stupně gymnázia a je mu určena hodinová dotace 3+3+3+3 hodiny týdně v ročnících 1 - 4.
Ruský jazyk se také vyučuje v tercii a kvartě nižšího gymnázia jako volitelný předmět s 3 hodinovou dotací v obou ročnících.
Studenti se učí z učebnic ruských a českých autorů, doplněných audiovizuálními pomůckami a množstvím dalších doplňkových materiálů. Formy práce podporují rozvoj učení, interakci, řešení problémů, vnímání souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků.
Na vzdělávací obsah předmětu Ruský jazyk 2 navazuje ve 3. a 4. ročníku (resp.septimě a oktávě) obsah volitelného profesního předmětu Konverzace v ruském jazyce.
Hlavním předmětem je nácvik komunikačních dovedností v ruském jazyce. To znamená dovedností receptivních - poslech, četba a porozumění, dále dovedností produktivních - schopnost vyjádřit se písemně i ústně, prezentovat výsledek samostatné práce, interaktivních - schopnost reakce v určité komunikační situaci a v neposlední řadě také mediačních - schopnost porozumět mluvenému nebo čtenému textu v médiích.
Vyučovací hodiny v předmětu Ruský jazyk 2 jsou organizovány do 45 minutových bloků. Hodiny ruského jazyka probíhají v jazykové laboratoři vybavené audiovizuální technikou.

Novinky

Do Prahy pro STŘÍBRO

Konverzační a umělecky zaměřené soutěže z cizího jazyka jsou mezi studenty poličského gymnázia poměrně oblíbené. Výjimku netvoří ani konverzační soutěž v ruském jazyce.

Návštěva Ruska – Petrohradu a okolí

Studenti a učitelé Gymnázia Polička se ve dnech 24.10. - 29.10 2016 zúčastnili školního výletu – exkurze do Petrohradu. Jednalo se převážně o studenty, kteří se učí ruský jazyk jako druhý jazyk po angličtině. Nejmladšími byli studenti kvarty a k nejstarším patřili studenti oktávy a čtvrtého ročníku. V pondělí v 9 h. ráno jsme se s celou skupinou vypravili směrem k ruským hranicím přes Polsko a pobaltské republiky, které jsme však mohli vidět pouze v nočních hodinách. Během cesty jsme pozorovali nezvyklou krajinu, odlišná města, ale pocítili i chlad severu s prvním letošním sněhem.

Malá retrospektiva aneb HONZA JEDE …

Kam: do Prahy na konverzační soutěž z ruského jazyka
Kdy: 8. 4. 2015
Pro podrobnosti čtěte dále :-)

Syndikovat obsah