Úryvky z almanachu – Učitelské „sedmero“ před osmdesáti lety

Podle jakých zásad se měl chovat tehdejší správný učitel? Nalezli jsme zajímavé „instrukce“ pro učitele…

Na počátku školního roku 1938-39 zaslala zemská školní rada vedení gymnázia následující dopis: Na počátku nového školního roku pokládáme za vhodné připomenouti obecně členům profesorských sborů některé služební povinnosti… při sdělávání rozvrhu učiva vybere se z učebnice jen tolik učebné látkykolik je možno za rok bez přetěžování žáků probrati a procvičiti.

…se žáky budiž jednáno přísněavšak takaby vystihliže tato přísnost vychází z lásky a starostlivosti nikoli z hněvu. Ani v jediném předmětu není tak málo učebné látkyaby zbýval čas na všelijaké extemporování nebo kritisování. Jeho ohlas se často přenáší i do rodin žáků a budí tam nevůlinebo i různé mylné domněnky. Poměr profesorův k žákům nechť je vždy otevřený a upřímnýprost zastrašovánípokořovánízesměšňovánívyhrožování a předpovídání neblahé budoucnosti. Kázeň se udržuje mírnými prostředky a nesmí se zvrhnouti v dresuru.

…K rodičůmi méně příjemnýmmusí profesor projevovati za všech okolností a v každé době největší přívětivostshovívavost a ochotua to i za cenu vlastního pohodlí.

…Zdar ve výchovné a vyučovací práci je podmíněn vzájemnými srdečnými styky všech členů sboru. Mladší členové jsou povinni chovati se k starším s náležitou šetrnostístarší nechť poradí začátečníkům ochotně ve všech otázkách školní služby.

…U profesorů jako lidí s nejvyšším stupněm vzdělávání a vychovatelů mládeže předpokládá veřejnost spořádaný a čestný život mimoškolní prostý nízkých vášnínáruživosti a výstřednostíkterými jednotlivci poškozují dobré jméno celého stavu.

…ženským členům profesorských sborů klademe na srdceaby se snažili překonávati rozumem veškeré projevyjež jsou výrazem mocněji vyvinuté stránky ženské povahy. Připomínáme jim známý Masarykův výrokže cit je slepý a že mu musíme svítiti rozumem.

…poznamenáváme ještěže výstřední úbor profesoreknedostatek úborulíčenímalování a šperky působí špatným příkladem na dívčí mládeždráždivě na chlapeckou a je tedy radno toho všeho se vystříhati.

…profesor musí zachovávat přísné tajemství o všemco se projednává v poradách profesorských sborůa to i vůči své rodině. Zejména na venkovských ústavech musí být toto ustanovení služební pragmatiky zvlášť úzkostlivě dodržováno.