Oznámení o konání voleb do školské rady

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy volby do Školské rady při Gymnáziu, Polička, nábřeží Svobody 306 takto:

Volba zástupce pedagogických pracovníků školy se uskuteční ve čtvrtek dne 20. června 2024 od 9:00 do 12:00 ve studovně.

Volba zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků (dále oprávněných voličů) se uskuteční ve čtvrtek dne 20. června 2024 od 13:00 do 17:00 ve studovně.

Pedagogičtí pracovníci školy a oprávnění voliči mohou podávat návrhy na kandidáty pro volby do školské rady nejpozději do 3. června 2024 předsedovi volební komise (nebo v jeho nepřítomnosti členům volební komise) buď osobně, písemně na sekretariát školy nebo emailem na adresu krska@gympolicka.cz . Návrh musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště kandidáta.

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Přílohy:
Vyhlášení voleb do školské rady
Volební řád do školské rady
Seznam kandidátů do školské rady