Chemie

Vyučovací předmět chemie patří svým zaměřením do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zahrnuje okruh problémů týkajících se zkoumání přírody a sledování dějů v přírodě probíhajicích. Výuka chemie je realizována především v odborné učebně chemie vybavené moderní didaktickou technikou a v laboratoři chemie. Na základní rozsah předmětu navazují pro zájemce volitelné předměty Seminář z chemie a Profilová (pokročilá) chemie. Důraz je zpočátku kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a na zásadní vliv chemických dějů na život jako takový. Na vyšším gymnáziu následně […]