Ruský jazyk

Vyučovací předmět Ruský jazyk 2 se řadí do vzdělávacího oboru „Cizí jazyky“ a naplňuje vzdělávací oblast „Jazyk a jazyková komunikace“. V tomto předmětu je věnována pozornost především tématům Osobnostní a sociální výchova RVP GV a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech RVP GV.Cílem předmětu je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň […]