Poličský participativní rozpočet očima žáků tercie

Město Polička v letošním roce uvolnilo určitou část peněz na tzv. participativní rozpočet, tj. rozpočet, který umožňuje, aby se občané zapojili do chodu své obce (návrhy, připomínkami, projekty …).

Na zoubek se tomuto termínu (jak teoreticky, tak prakticky) podívala třída tercie. Zmíněné problematice jsme věnovali několik hodin občanské výchovy. ¨

Nejdříve se žáci seznámili s fungováním obce a jejím rozpočtem obecně plus s teoretickým přístupem k participativnímu rozpočtu. Poté ve skupinkách navrhli otázky do veřejného dotazníkového šetření na téma participativní rozpočet a co díky němu v Poličce realizovat. Na další hodině jsme vybrali konečné znění otázek (tzv. kompilací z práce jednotlivých skupin) a dotazník byl přepsán do google forms. Terciáni sami na dotazník odpověděli plus ke spolupráci vyzvali svoje vrstevníky, další žáky gymnázia, rodiče … Po týdnu jsme na další hodině věnovali čas tomu, jak vůbec se dotazníkové šetření vyhodnocuje, včetně možných výpočtů a formulací. Nakonec žáci dostali za úkol opět ve skupinách napsat novinový článek na web, který by popisoval výsledky našeho vlastního dotazníkového šetření. Ostatně s jednotlivými texty se můžete seznámit níže (texty zahrnují některé korektury).

Třešničkou na dortu byla beseda se zástupci města. Na návštěvu za 3.P dorazil starosta města Jaroslav Martinů, jedna z hlavních iniciátorek participativního rozpočtu p. Světlana Češková společně s p. Hanou Pražanovou, která stála u zrodu spolupráce město-tercie, plus Ing. Marta Vopařilová, která se bude participativním rozpočtem zabývat zejména po ekonomické stránce.

Všem žákům tercie je třeba za skvělou práci vyslovit uznání!

———————————————————————————————————————————

(Asi nejpovedenějším a nejobsáhlejším článkem je článek následující).

Souhrn dotazníku o participativním rozpočtu 

Toto jsou výsledky našeho dotazníku o participativním rozpočtu Poličky. Na tento dotazník odpovědělo 128 osob z Poličky či z blízkého okolí. Náš dotazník obsahoval pět otázek ohledně toho, co by se mělo v Poličce zlepšit. 

Při první otázce jsme se vás ptali na vaše pohlaví. Zjistili jsme, že na dotazník odpovídalo 82 žen, což je dvakrát více jak mužů, kterých bylo pouze 41. Pět osob své pohlaví sdělit nechtělo. 

Druhá otázka byla ohledně věku. Ptali jsme se, která věková skupina nejvíce odpovídala. Skupiny byly rozděleny na čtyři části: první byla 12-18 let, druhá 18-25 let, třetí 25-65 a čtvrtá 66 a více let. Občané pod 12 let nemohli odpovídat. Zjistili jsme, že nejvíce odpovídajících bylo z věkové skupiny 12-18 let. 

Třetí otázka byla, jestli byste se aktivně zapojili do rozvoje naší obce. Odpovědi byli pouze ano nebo ne. Ano zaškrtlo 63,3 % odpovídajících, ne určilo 36,7 % osob, takže dvě třetiny osob by se zapojili do rozvoje Poličky. 

Otázka číslo čtyři se ptala na to, do jaké oblasti by bylo vhodné participativní rozpočet využít. U této otázky respondenti mohli dát maximálně tři odpovědi. Nejvíce by se měl participativní rozpočet podle vás využít do volnočasových aktivit, do sportu a do městské zeleně. Všechny z těchto odpovědí měly 58 až 61 svých zastánců. 

Pátá otázka měla volnou odpověď, protože se jednalo o váš návrh/nápad na zlepšení Poličky. Hlavně se jednalo ohledně nápadů o zlepšení parku (hlavně prodloužení dřevěného chodníku), o více zeleně a o sport. Sport celkově, jak více aktivit, tak rekonstrukce některých stadionů. Samozřejmě bylo více odpovědí, které se zase tolik neopakovaly, ale i tak je zde některé vypíšeme. Cesty okolo Poličky (+nějaké stezky), více míst na parkování, zavedení městské policie (celkově větší bezpečnost), udělat dřevěnou rozhlednu na sjezdovce, udělat přechod na silnici Hegerova, více čisto, více osvětlit město.

Na tento dotazník odpovídaly především ženy, hlavně osoby ve věku mezi dvanáctým a osmnáctým rokem. Většina osob by se zapojila do rozvoje obce. Hlavní priority jsou sport, městská zeleň a volnočasové aktivity. Dozvěděli jsme se i spoustu zajímavých návrhů na zlepšení města, a že jich bylo opravdu hodně! 

Ještě jednou děkujeme za odpovědi, žáci 3.P poličského gymnázia 

(Na souhrnu pracovali Filip, Robin, Petr a Petr)

(Dále žáci vytvořili tato shrnutí.)

Na hodině OV jsme byli pověřeni vypracováním dotazníku na participativní rozpočet. Na náš dotazník odpovědělo 128 lidí. Na dotazník odpovědělo 2x více žen než mužů. Převážně odpovídali nezletilí. Více než 1/3 dotázaných se nechtějí podílet na úpravách města. Dotázaní by pak chtěli upravit především cestu v parku nebo vylepšit sportovní střediska. 

Vaše Tercie 

(Šimon, Petr, Jakub a Adam)

Participativní rozpočet jako téma v tercii

Problematikou participativního rozpočtu jsme se zabývali v hodinách OV. V rámci tohoto tématu jsme následně vytvořili i dotazník, jenž jsme rozeslali širší společnosti.

Na dotazník nám odpovědělo 128 lidí, z toho asi 64 % žen a zbytek mužů a lidí, kteří nechtěli sdělovat své pohlaví.

Většina odpovídajících by se chtěla aktivně podílet na rozvoji naší obce.

Mezi nejvíce žádané oblasti k vylepšení Poličky patří sport, volnočasové aktivity pro veřejnost a zeleň ve městě.

(Lotka, Verča, Maruška a Amča)

Hodiny s „parťákem“

V posledním měsíci se tercie v hodinách OV zahřívala dotazníkem o participativním rozpočtu.

Výsledky dopadly takto:

Většinu tázaných tvořily ženy (64,1 %), muži potom 32 % a naprostá menšina tázaných (5 %) nechtěla na tuto otázku odpovídat.

Dvě třetiny dotázaných se chtějí na chodu obce podílet. Mezi nejčastější odpovědi na dotaz „V jaké oblasti“ pak patří sport, volnočasové aktivity a příroda.

Většina dotazovaných vymyslela vlastní odpovědi. V jedné z posledních otázek jsme se ptali na vlastní nápady, kam by mělo město investovat, a mezi odpovědi patřilo např. více laviček v parku, více zeleně, veřejný gramofon či úprava Liboháje.

(Kája, Štěpka, Domča a Monča)