Výuka chemie na gymnáziu

ImunoglobulinVyučovací předmět chemie patří svým zaměřením do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zahrnuje okruh problémů týkajících se zkoumání přírodysledování dějů v přírodě probíhajicích.

Výuka chemie je realizována především v odborné učebně chemie vybavené moderní didaktickou technikou a v laboratoři chemie. Na základní rozsah předmětu navazují pro zájemce volitelné předměty Seminář z chemieProfilová (pokročilá) chemie.

HemoglobinDůraz je zpočátku kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a na zásadní vliv chemických dějů na život jako takový. Na vyšším gymnáziu následně v průběhu tří let žáci poznávají taje jednotlivých chemických oborů jako obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, makromolekulární chemiebiochemie.