(rozvrh platn od 1.9.2018)

Gymnzium, Polika, nbe Svobody 306  1.A  (kavrada Michal)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

 
P
o

 

J
FJ

MAT
MS

Ge
JV
(Fy)

F
MJ
(Fy)

 

AJ (A182)
JD
(JL3)

NJ (N181)
JB
(JLN)

Bi
PT
(Bi)

D
JG
(3A)

AJ (A181)
OP
(P)

NJ (N182)
ZM
(P)

 

t

 

J
FJ

NJ (N181)
JB
(JL2)

CH
M
(CH)

TV (Dv)
LK
(TV1)

HV
EE
(AU)

 

IVT (A182)
MB
(LV1)

AJ (A182)
JD
(JL3)

Ge
JV
(Fy)

NJ (N182)
ZM
(P)

TV (Chl)
LKr
(TV2)

IVT (A181)
LS
(LV2)

AJ (A181)
OP
(P)

 
S
t

 

J
FJ

AJ (A182)
JD
(JL3)

TV (Dv)
LK
(TV1)

Bi
PT
(Bi)

MAT
MS

F
MJ
(Fy)

 

SHV (SHV)
EE
(AU)

SHV (SHV)
EE
(AU)

AJ (A181)
OP
(P)

TV (Chl)
LKr
(TV2)

 

t

 

NJ (N181)
JB
(JLN)

IVT (A182)
MB
(LV1)

ZSV
JG
(3A)

MAT
MS

S: F (A182) MJ (Fl)

S: F (A182) MJ (Fl)

     

S: CH (A181) M (CHl)

S: CH (A181) M (CHl)

NJ (N182)
ZM
(P)

IVT (A181)
LS
(LV2)

L: CH (A182) M (CHl)

L: CH (A182) M (CHl)

L: F (A181) MJ (Fl)

L: F (A181) MJ (Fl)

 
P

 

J
FJ

CH
M
(CH)

HV
EE
(AU)

D
JG
(3A)

AJ (A182)
JD
(JL3)

       

AJ (A181)
OP
(P)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

Gymnzium, Polika, nbe Svobody 306  1.P  (Machkov Zuzana)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

 
P
o

 

OV
ZM
(AU)

J
JA

MAT
BF

AJ (A181)
BP
(JL1)

Z
PT
(CH)

       

AJ (A182)
OP

 

t

 

Z
PT
(Ok)

J
JA

MAT
BF

AJ (A181)
BP
(JL1)

IVT (A181)
LS
(LV2)

TV (Dv)
RJ
(TV1)

     

VV (A182)
IK
(Vv)

VV (A182)
IK
(Vv)

TV (Chl)
LKr
(TV2)

 
S
t

 

AJ (A181)
BP
(JL1)

J
JA
(3A)

HV
EE
(AU)

MAT
BF

D
ZM
(CH)

P
LK
(Bi)

 

SHV (SHV)
EE
(AU)

SHV (SHV)
EE
(AU)

AJ (A182)
OP
(P)

 

t

 

MAT
BF

J
JA

F
MS
(Fy)

D
ZM
(AU)

TV (Dv)
RJ
(TV1)

TV (Chl)
LKr
(TV2)

VV (A181)
ZK
(Vv)

VV (A181)
ZK
(Vv)

P
LK
(Fy)

IVT (A182)
TD
(LV2)

AJ (A182)
OP
(P)

 
P

 

MAT
BF

S: LT1 (A181) LK (Bil)

S: LT1 (A181) LK (Bil)

AJ (A181)
BP

J
JA

 

SH (SH12)
LK
(TV1)

   

S: LT1 (A182) MJ (Fl)

S: LT1 (A182) MJ (Fl)

L: LT1 (A181) MJ (Fl)

L: LT1 (A181) MJ (Fl)

AJ (A182)
OP
(P)

L: LT1 (A182) LK (Bil)

L: LT1 (A182) LK (Bil)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

Gymnzium, Polika, nbe Svobody 306  2.A  (Krka Michael)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

 
P
o

 

S: Ge (A171) MK

S: Ge (A171) MK

IVT (A171)
LS
(LV2)

D
MK
(3A)

F
MJ
(Fy)

MAT
MS
(4A)

 

TV (Dv)
RJ
(TV1)

ZSV
RoJ
(Ok)

S: Bi (A172) PT (Bil)

S: Bi (A172) PT (Bil)

L: Bi (A171) PT (Bil)

L: Bi (A171) PT (Bil)

AJ (A172)
JA
(JL3)

TV (Chl)
J
(TV2)

L: Ge (A172) MK

L: Ge (A172) MK

 

t

 

NJ (A171)
J
(JLN)

J
FJ
(1A)

AJ (A171)
EJ
(SC)

Bi
PT

 

CH
M
(CH)

HV (HV17)
EE
(AU)

HV (HV17)
EE
(AU)

MAT
MS
(SP)

NJ (A172)
JB
(JL2)

IVT (A172)
MB
(LV1)

VV (VV17)
IK
(Vv)

VV (VV17)
IK
(Vv)

 
S
t

 

MAT
MS
(4A)

J
FJ
(1A)

NJ (A171)
J
(JLN)

TV (Dv)
RJ
(TV1)

AJ (A171)
EJ
(P)

   

SHV (SHV)
EE
(AU)

SHV (SHV)
EE
(AU)

NJ (A172)
JB
(JL2)

TV (Chl)
J
(TV2)

AJ (A172)
JA
(JL3)

 

t

 

Bi
PT
(Bi)

F
MJ
(Fy)

AJ (A171)
EJ
(JL1)

Ge
MK

IVT (A171)
LS
(LV2)

ZSV
RoJ
(Ok)

     

AJ (A172)
JA
(JL3)

IVT (A172)
MB
(LV1)

 
P

 

D
MK
(CH)

J
FJ

MAT
MS
(4A)

NJ (A171)
J
(JLN)

CH
M
(CH)

Ge
MK

     

NJ (A172)
JB
(JL1)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

Gymnzium, Polika, nbe Svobody 306  2.P  (Krlov Lenka)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

 
P
o

 

J
JG
(3A)

TV (Dv)
LK
(TV2)

Z
PT

MAT
MS

IVT (A872)
LS
(LV1)

IVT (A871)
LS
(LV1)

VV (A871)
IK
(Vv)

AJ (A871)
BP
(JL1)

CH
TF
(CH)

TV (Chl)
RJ
(TV1)

AJ (A872)
JV
(JL2)

VV (A872)
IK
(Vv)

 

t

 

AJ (A871)
BP
(JL1)

P
LK
(Fy)

VV (A871)
IK
(Vv)

F
JS
(Fy)

MAT
MS

J
JG
(3A)

     

VV (A872)
IK
(Vv)

AJ (A872)
JV
(JL2)

 
S
t

 

D
ZM
(AU)

MAT
MS

IVT (A871)
LS
(LV2)

AJ (A871)
BP
(3A)

J
JG
(3A)

   

SHV (SHV)
EE
(AU)

SHV (SHV)
EE
(AU)

AJ (A872)
JV

IVT (A872)
LS
(LV2)

 

t

 

AJ (A871)
BP

F
JS
(Fl)

Z
PT
(Bi)

J
JG
(3A)

P
LK
(Bi)

MAT
MS

     

AJ (A872)
JV
(JL2)

 
P

 

OV
RoJ

MAT
MS

D
ZM
(2A)

HV
EE
(AU)

TV (Dv)
LK
(TV1)

 

SH (SH12)
LK
(TV1)

   

TV (Chl)
RJ
(TV2)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

Gymnzium, Polika, nbe Svobody 306  3.A  (astn Jarmila)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

 
P
o

 

J
ZK
(SP)

AJ (A461)
JV
(JL2)

D
JG

S: F (A461) JS (Fl)

S: F (A461) JS (Fl)

 

TV (Dv)
J
(TV1)

ZSV
RoJ
(Ok)

 

S: Bi (A462) MN (Bil)

S: Bi (A462) MN (Bil)

AJ (A462)
EJ
(JL1)

L: Bi (A461) MN (Bil)

L: Bi (A461) MN (Bil)

TV (Chl)
LK
(TV2)

L: F (A462) JS (Fl)

L: F (A462) JS (Fl)

 

t

 

UAP (UAP)
ZK
(LV1)

UAP (UAP)
MB
(LV1)

NJ (NJ11)
J
(JLN)

CH
MN
(Bi)

AJ (A461)
JV
(JL2)

 

MAT
BF
(4A)

ZSpr (ZSV3)
RoJ

ZSpr (ZSV3)
RoJ

Fpr (Fp3)
MJ
(Fl)

Fpr (Fp3)
MJ
(Fl)

NJ (NJ12)
JB
(JL3)

AJ (A462)
EJ
(JL1)

CHpr (Chp3)
M
(CH)

CHpr (Chp3)
M
(CH)

Gpr (Gep3)
JV
(2A)

Gpr (Gep3)
JV
(2A)

 
S
t

 

D
JG

CH
MN
(CH)

MAT
BF
(4A)

F
JS
(Fy)

Bi
MN
(Bi)

J
ZK
(LV1)

 

SHV (SHV)
EE
(AU)

SHV (SHV)
EE
(AU)

 

t

 

J
ZK
(Ok)

AJ (A461)
JV
(JL2)

MAT
BF
(4A)

TV (Dv)
J
(TV1)

ZSV
RoJ
(2A)

NJ (NJ11)
J
(JLN)

 

Dpr (Dp3)
MK
(2A)

Dpr (Dp3)
MK
(2A)

Bipr (Bip3)
MN
(Bi)

Bipr (Bip3)
MN
(Bi)

AJ (A462)
EJ
(JL1)

TV (Chl)
LK
(TV2)

NJ (NJ12)
JB
(JL1)

ITpr (Ip3)
LS
(LV2)

ITpr (Ip3)
LS
(LV2)

 
P

 

Bi
MN
(Bi)

F
JS
(Fy)

NJ (NJ11)
J
(JLN)

J
ZK
(Ok)

NJpr (KN3)
J
(JLN)

NJpr (KN3)
J
(JLN)

     

NJ (NJ12)
JB
(JL2)

Mpr (Mp3)
BF
(SP)

Mpr (Mp3)
BF
(SP)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

Gymnzium, Polika, nbe Svobody 306  3.P  (plchalov Marcela)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

 
P
o

 

NJ (N185)
JB

MAT
BF

P
MN
(Bi)

Z
PT
(2A)

AJ (A862)
EJ
(JLN)

CH
TF
(CH)

     

RJ (R185)
OP
(P)

VV (A861)
IK
(Vv)

 

t

 

D
MK
(3A)

CH
TF
(CH)

P
MN
(Bi)

J
Mp
(3A)

TV (Dv)
RJ
(TV2)

MAT
BF

 

AJ (A862)
EJ
(JLN)

IVT (A862)
LS
(LV2)

TV (Chl)
LKr
(TV1)

IVT (A861)
LS
(LV2)

AJ (A861)
OP
(P)

 
S
t

 

AJ (A862)
EJ
(JL2)

F
MJ
(Fy)

VV (A862)
ZK
(Vv)

NJ (N185)
JB
(JL2)

J
Mp
(Ok)

 

SH (SH34)
LKr
(TV1)

SHV (SHV)
EE
(AU)

SHV (SHV)
EE
(AU)

IVT (A861)
LS
(LV2)

AJ (A861)
OP
(P)

RJ (R185)
OP

 

t

 

OV
J

NJ (N185)
JB
(JLN)

J
Mp

IVT (A862)
LS
(LV2)

P
MN
(CH)

MAT
BF

     

RJ (R185)
OP
(P)

AJ (A861)
OP

 
P

 

F
MJ
(Fy)

MAT
BF

TV (Dv)
RJ
(TV1)

J
Mp

D
MK
(2A)

HV
EE
(AU)

     

TV (Chl)
LKr
(TV2)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

Gymnzium, Polika, nbe Svobody 306  4.A  (Til Petr)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

 
P
o

 

ZSpr (ZSVp)
Mp
(Ok)

ZSpr (ZSVp)
Mp
(Ok)

MAT
MS

AJ (A541)
JA
(JL3)

J
ZK
(Ok)

Bipr (Bip4)
MN
(Bi)

 

KA (KA48)
JA
(JL3)

KA (KA48)
JA
(JL3)

CHpr (Chp4)
M
(CH)

CHpr (Chp4)
M
(CH)

AJ (A542)
EJ
(JL2)

ITpr (Ip43)
TD
(LV2)

 

t

 

Bipr (Bip4)
MN
(Bi)

Bipr (Bip4)
MN
(Bi)

J
ZK
(Ok)

AJ (A541)
JA
(JL3)

NJ (N541)
ZM
(JLN)

Dpr (Dpr4)
MK
(2A)

 

SvS (SVS) Mp (Ok)

SvS (SVS) Mp (Ok)

FS (FS) MJ (Fl)

FS (FS) MJ (Fl)

ITpr (Ip43)
TD
(LV2)

ITpr (Ip43)
TD
(LV2)

AJ (A542)
EJ
(P)

RJ (R541)
RoJ
(P)

Mpr (Mp4)
MS

BIS (BiS) MN (Bi)

BIS (BiS) MN (Bi)

GeS (GeS) PT (2A)

GeS (GeS) PT (2A)

 
S
t

 

NJpr (KN4)
JB
(JLN)

NJpr (KN4)
JB
(JLN)

AJ (A541)
JA
(JL3)

NJ (N541)
ZM
(JLN)

TV (TC4)
LKr
(TV1)

TV (Dv)
RJ
(TV1)

ZSV
Mp
(Ok)

MCS (MS4)
MS

MCS (MS4)
MS

Fpr (Fp4)
JS
(Fl)

Fpr (Fp4)
JS
(Fl)

AJ (A542)
EJ
(JL1)

RJ (R541)
RoJ
(P)

SHV (SHV)
EE
(AU)

SHV (SHV)
EE
(AU)

Gpr (Gep4)
PT
(2A)

Gpr (Gep4)
PT
(2A)

 

t

 

Dpr (Dpr4)
MK
(3A)

Dpr (Dpr4)
MK
(3A)

J
ZK
(LV1)

AJ (A541)
JA
(JL3)

MAT
MS

TV (Dv)
RJ
(TV1)

TV (TC4)
LKr
(TV1)

DS (DS)
JG
(3A)

DS (DS)
JG
(3A)

ChS (CHS)
M
(CH)

ChS (CHS)
M
(CH)

Mpr (Mp4)
MS

Mpr (Mp4)
MS

AJ (A542)
EJ
(JL1)

OP (OP)
MB
(LV1)

OP (OP)
MB
(LV1)

 
P

 

NJpr (KN4)
JB
(JL3)

NJ (N541)
ZM
(JLN)

ZSV
Mp
(Ok)

MAT
MS

J
ZK
(3A)

ZSpr (ZSVp)
Mp
(Ok)

     

Fpr (Fp4)
JS
(Fl)

RJ (R541)
RoJ
(P)

CHpr (Chp4)
M
(CH)

Gpr (Gep4)
PT
(2A)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

Gymnzium, Polika, nbe Svobody 306  4.P  (Vavn Jan)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

 
P
o

 

MAT
BF

IVT (A851)
LS
(LV2)

D
MK
(2A)

CH
TF
(CH)

RJ (RJ85)
RoJ
(JL2)

J
JG
(3A)

     

VV (A852)
ZK
(Vv)

NJ (NJ85)
JB
(JL3)

 

t

 

CH
TF
(CH)

J
JG
(3A)

TV (Dv)
RJ
(TV1)

MAT
BF

P
MN
(Bi)

 

RJ (RJ85)
RoJ
(P)

AJ (A851)
JV
(JL2)

HV
EE
(AU)

TV (Chl)
LK
(TV2)

NJ (NJ85)
JB
(JL2)

AJ (A852)
BP
(JL1)

 
S
t

 

D
MK
(Bi)

MAT
BF

J
JG
(3A)

Z
JV
(2A)

AJ (A851)
JV
(JL2)

 

SH (SH34)
LKr
(TV1)

SHV (SHV)
EE
(AU)

SHV (SHV)
EE
(AU)

AJ (A852)
BP
(JL1)

 

t

 

F
JS
(Fy)

OV
PT

RJ (RJ85)
RoJ
(P)

AJ (A851)
JV
(JL2)

MAT
BF

P
MN
(Bi)

     

NJ (NJ85)
JB

AJ (A852)
BP

 
P

 

J
JG
(3A)

AJ (A851)
JV
(JL2)

VV (A851)
ZK
(Vv)

TV (Dv)
RJ
(TV2)

F
JS
(Fy)

Z
JV
(Fy)

     

AJ (A852)
BP
(JL1)

IVT (A852)
LS
(LV2)

TV (Chl)
LK
(TV1)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

Gymnzium, Polika, nbe Svobody 306  5.P  (Jelnkov Renata)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

 
P
o

 

NJ (A141)
BP
(JL1)

J
JG
(3A)

Bi
LK
(CH)

TV (Dv)
RJ
(TV1)

Ge
MK
(2A)

 

F
MJ
(Fy)

D
JG
(3A)

 

NJ (A142)
J
(JLN)

TV (Chl)
LKr
(TV2)

 

t

 

MAT
RJ

NJ (A141)
BP
(JL1)

Ge
MK
(2A)

CH
M
(CH)

J
JG
(3A)

AJ (A141)
JV
(JL2)

     

NJ (A142)
J
(JLN)

AJ (A142)
JA
(JL3)

 
S
t

 

F
MJ
(Fy)

IVT (A141)
TD
(LV1)

MAT
RJ

HV (HV14)
EE
(AU)

HV (HV14)
EE
(AU)

AJ (A141)
JV
(JL2)

 

SHV (SHV)
EE
(AU)

SHV (SHV)
EE
(AU)

IVT (A142)
LS
(LV2)

VV (VV14)
ZK
(Vv)

VV (VV14)
ZK
(Vv)

AJ (A142)
JA
(JL3)

 

t

 

CH
M
(CH)

ZSV
RoJ
(2A)

S: CH (A141) M (CHl)

S: CH (A141) M (CHl)

J
JG
(3A)

 

AJ (A141)
JV
(JL2)

Bi
LK
(Ok)

TV (Dv)
RJ
(TV1)

S: F (A142) MJ (Fl)

S: F (A142) MJ (Fl)

L: F (A141) MJ (Fl)

L: F (A141) MJ (Fl)

AJ (A142)
JA
(JL3)

TV (Chl)
LKr
(TV2)

L: CH (A142) M (CHl)

L: CH (A142) M (CHl)

 
P

 

NJ (A141)
BP
(JL1)

J
JG
(3A)

D
JG
(3A)

AJ (A141)
JV
(JL2)

IVT (A141)
TD
(LV1)

MAT
RJ

     

NJ (A142)
J
(JLN)

AJ (A142)
JA
(JL3)

IVT (A142)
LS
(LV2)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

Gymnzium, Polika, nbe Svobody 306  6.P  (Sigl Jan)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

 
P
o

 

MAT
JS
(Fy)

RJ (RJ85)
OP
(P)

TV (Dv)
RJ
(TV1)

J
ZK
(SP)

D
ZM
(3A)

 

AJ (A931)
EJ
(JL3)

S: Bi (A931) LK (Bil)

S: Bi (A931) LK (Bil)

S: Ge (A932) MK (2A)

S: Ge (A932) MK (2A)

NJ (NJ85)
ZM
(JLN)

TV (Chl)
LKr
(TV2)

AJ (A932)
BP
(JL1)

L: Ge (A931) MK (2A)

L: Ge (A931) MK (2A)

L: Bi (A932) LK (Bil)

L: Bi (A932) LK (Bil)

 

t

 

F
JS
(Fy)

ZSV
RoJ
(Ok)

MAT
JS
(Fy)

IVT (I931)
MB
(LV1)

J
ZK
(LV1)

RJ (RJ85)
OP
(P)

     

IVT (I932)
LS
(LV2)

NJ (NJ85)
ZM
(JLN)

 
S
t

 

J
ZK
(Ok)

AJ (A931)
EJ
(JL2)

MAT
JS
(Fy)

CH
M
(CH)

Bi
LK
(2A)

ZSV
RoJ
(2A)

 

SHV (SHV)
EE
(AU)

SHV (SHV)
EE
(AU)

AJ (A932)
BP
(JL1)

 

t

 

IVT (I931)
MB
(LV1)

Bi
LK
(Bi)

Ge
MK
(2A)

MAT
JS
(Fy)

F
JS
(Fy)

 

RJ (RJ85)
OP
(P)

TV (Dv)
RJ
(TV1)

D
ZM
(Ok)

IVT (I932)
LS
(LV2)

NJ (NJ85)
ZM
(JLN)

TV (Chl)
LKr
(TV2)

 
P

 

HV (HV13)
EE
(AU)

HV (HV13)
EE
(AU)

CH
M
(CH)

Ge
MK
(2A)

AJ (A931)
EJ
(JL2)

       

VV (VV13)
ZK
(Vv)

VV (VV13)
ZK
(Vv)

AJ (A932)
BP
(JL1)

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

Gymnzium, Polika, nbe Svobody 306  7.P  (Krl Ladislav)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

 
P
o

 

AJ (A821)
JA
(JL3)

ZSV
RoJ

J
Mp
(Ok)

NJ (N821)
JB
(JLN)

TV (Chl)
LKr
(TV1)

TV (Dv)
RJ
(TV1)

MAT
LKr

F
JS
(Fy)

 

AJ (A822)
EJ
(JL2)

RJ (R822)
RoJ
(P)

 

t

 

UAP (UAP)
ZK
(LV1)

UAP (UAP)
MB
(LV1)

MAT
LKr

NJ (N821)
JB
(JLN)

Bi
PT
(2A)

 

J
Mp
(Ok)

ZSpr (ZSV3)
RoJ
(3A)

ZSpr (ZSV3)
RoJ
(3A)

Fpr (Fp3)
MJ
(Fl)

Fpr (Fp3)
MJ
(Fl)

RJ (R822)
RoJ
(JL2)

CHpr (Chp3)
M
(CH)

CHpr (Chp3)
M
(CH)

Gpr (Gep3)
JV
(2A)

Gpr (Gep3)
JV
(2A)

 
S
t

 

CH
M
(CH)

ZSV
RoJ
(Ok)

D
ZM
(Ok)

AJ (A821)
JA
(JL3)

S: Bi (A821) PT (Bil)

S: Bi (A821) PT (Bil)

 

SHV (SHV)
EE
(AU)

SHV (SHV)
EE
(AU)

S: F (A822) JS (Fl)

S: F (A822) JS (Fl)

AJ (A822)
EJ
(JL1)

L: F (A821) JS (Fl)

L: F (A821) JS (Fl)

L: Bi (A822) PT (Bil)

L: Bi (A822) PT (Bil)

 

t

 

AJ (A821)
JA
(JL3)

D
ZM
(Ok)

TV (Dv)
RJ
(TV1)

NJ (N821)
JB
(JLN)

J
Mp
(Ok)

 

F
JS
(Fy)

Dpr (Dp3)
MK
(2A)

Dpr (Dp3)
MK
(2A)

Bipr (Bip3)
MN
(Bi)

Bipr (Bip3)
MN
(Bi)

AJ (A822)
EJ
(JL1)

TV (Chl)
LKr
(TV2)

RJ (R822)
RoJ
(P)

ITpr (Ip3)
LS
(LV2)

ITpr (Ip3)
LS
(LV2)

 
P

 

J
Mp
(Ok)

MAT
LKr

Bi
PT
(Bi)

CH
M
(CH)

NJpr (KN3)
J
(JLN)

NJpr (KN3)
J
(JLN)

     

Mpr (Mp3)
BF

Mpr (Mp3)
BF

 

(rozvrh platn od 1.9.2018)

Gymnzium, Polika, nbe Svobody 306  8.P  (Jlek Miroslav)

 

1
7:55- 8:40

2
8:50- 9:35

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:45-12:30

6
12:40-13:25

7
13:35-14:20

8
14:30-15:15

9
15:25-16:10

 
P
o

 

ZSpr (ZSVp)
Mp

ZSpr (ZSVp)
Mp

NJ (AP11)
J
(JLN)

J
Mp

AJ (AP11)
BP
(JL1)

Bipr (Bip4)
MN
(Bi)

 

KA (KA8)
EJ
(JL2)

KA (KA8)
EJ
(JL2)

CHpr (Chp4)
M
(CH)

CHpr (Chp4)
M
(CH)

NJ (AP12)
ZM
(JL2)

AJ (AP12)
OP
(P)

ITpr (Ip43)
TD
(LV2)

KA (KA48)
JA
(JL3)

KA (KA48)
JA
(JL3)

 

t

 

Bipr (Bip4)
MN
(Bi)

Bipr (Bip4)
MN
(Bi)

AJ (AP11)
BP
(JL1)

MAT
MJ

ZSV
Mp

Dpr (Dpr4)
MK
(2A)

 

SvS (SVS) Mp

SvS (SVS) Mp

FS (FS) MJ (Fl)

FS (FS) MJ (Fl)

BIS (BiS) MN (Bi)

BIS (BiS) MN (Bi)

ITpr (Ip43)
TD
(LV2)

ITpr (Ip43)
TD
(LV2)

AJ (AP12)
OP
(P)

Mpr (Mp4)
MS
(4A)

GeS (GeS) PT (2A)

GeS (GeS) PT (2A)

DG (DG) BF (4A)

DG (DG) BF (4A)

   

 
S
t

 

NJpr (KN4)
JB
(JLN)

NJpr (KN4)
JB
(JLN)

MAT
MJ
(SP)

J
Mp

TV (TC4)
LKr
(TV1)

NJ (AP11)
J
(JLN)

 

SHV (SHV)
EE
(AU)

SHV (SHV)
EE
(AU)

Fpr (Fp4)
JS
(Fl)

Fpr (Fp4)
JS
(Fl)

SVV (SVV)
IK
(Vv)

SVV (SVV)
IK
(Vv)

TV (Dv)
J
(TV2)

NJ (AP12)
ZM
(JL1)

Gpr (Gep4)
PT
(2A)

Gpr (Gep4)
PT
(2A)

MCS (MS4)
MS
(4A)

MCS (MS4)
MS
(4A)

 

t

 

Dpr (Dpr4)
MK
(3A)

Dpr (Dpr4)
MK
(3A)

NJ (AP11)
J
(JLN)

J
Mp

AJ (AP11)
BP
(JL1)

 

TV (TC4)
LKr
(TV1)

DS (DS)
JG
(3A)

DS (DS)
JG
(3A)

ChS (CHS)
M
(CH)

ChS (CHS)
M
(CH)

Mpr (Mp4)
MS
(4A)

Mpr (Mp4)
MS
(4A)

NJ (AP12)
ZM
(JL2)

AJ (AP12)
OP
(P)

TV (Dv)
J
(TV2)

OP (OP)
MB
(LV1)

OP (OP)
MB
(LV1)

 
P

 

NJpr (KN4)
JB
(JL3)

J
Mp

AJ (AP11)
BP
(JL1)

MAT
MJ
(SP)

ZSV
Mp

ZSpr (ZSVp)
Mp

     

Fpr (Fp4)
JS
(Fl)

AJ (AP12)
OP
(P)

CHpr (Chp4)
M
(CH)

Gpr (Gep4)
PT
(2A)

Zpracovno v systmu Bakali