Zeměpis

Zeměpis a ostatní vědy o Zemi jsou základem pro pochopení přírodních i společenských procesů kolem nás. Snažíme se žákům vytvořit dostatečný teoretický základ, který jim dále umožňuje samostatně pracovat na úkolech a vytvářet si a obhajovat vlastní názory. Důraz klademe i na praktické vyučování a to jednak formou práce s mapami, statistickými údaji, novinovými články, ale i praktickým vyučováním v terénu. Důležitou součástí výuky jsou i exkurze. Nejvhodnější je její zařazení v tercii nebo kvartě a povinné dvoudenní cvičení v terénu je zařazeno ve druhém ročníku vyššího stupně gymnázia.

 Na nižším stupni gymnázia se vyučuje předmět zeměpis v následující dotaci:

Třída

prima

secunda

tercie

kvarta

Hodin/týden

2

2

1

2

 

Na vyšším stupni gymnázia se vyučovaný předmět jmenuje díky integraci výstupů ze vzdělávacího oboru geologie – geografie a geologie. Cílem je rozvoj dovedností získaných na nižším stupni vzdělávání. Důraz je kladen na praktické využití teoretických znalostí, k čemuž slouží i cvičení z geografie a geologie zařazené ve druhém ročníku. Předmět je vyučován v hodinové dotaci:

Ročník

1.A/Kvinta

2.A/Sexta

3.A/Septima

4.A/Oktáva

Hodin/týden

2

3

0

0

 

Další možností rozvoje geografických znalostí je výběr profesního předmětu Geografie ve třetím ročníku 2 hodiny týdně a ve čtvrtém 3 hodiny týdně). Tento předmět se zaměřuje na prohloubení učiva a směřuje k úspěšnému startu studia na vysoké škole vybraného geografického, geologického, environmentálního nebo ekonomického zaměření. Pro zájemce o maturitu ze zeměpisu je ve čtvrtém ročníku ještě navíc možnost volby zeměpisného semináře v dotaci dvou hodin týdně.

Novinky

Experimentem k poznání

Gymnázium v Poličce získalo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci na grantový projekt „Experimentem k poznání“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen 1. července 2011 a bude ukončen 31. prosince 2012.

 

Syndikovat obsah