Dějepis

 Předmět dějepis patří do vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“ definované rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání. 

Cílem předmětu je získávat a prohlubovat znalosti historie vlastního národa v kontextu s dějinami Evropy, orientovat se v širších souvislostech, propojovat získané znalosti a aplikovat historické poznatky do současného života. Předmět pomáhá studentům utvářet základní mravní hodnoty a vlastenecké cítění. 

Předmět se vyučuje v prvních třech ročnících vyššího stupně gymnázia. Předmětu je určena hodinová dotace 2 + 2 + 2. Pro profilovou úroveň pak uvedenou hodinovou dotaci ve třetím ročníku doplňují další dvě hodiny týdně. Ve čtvrtém ročníku pak tři hodiny dějepisu jako profesního předmětu může doplňovat zvolený seminář v dotaci dvou hodin týdně. 
Výuka celé třídy probíhá v dějepisné učebně, která je vybavena interaktivní tabulí a multimediální technikou, popř. v kmenových třídách. V rámci předmětu je věnována pozornost jednotlivým aspektům průřezových témat: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, enviromentální výchova, mediální výchova. 

Vedle klasických výukových metod volí učitelé kombinaci různých výukových materiálů vhodných pro dané učivo. Vyučovací hodina předmětu je 45 minut. 
Tradiční výklad je kombinován s dalšími vyučovacími metodami a formami práce: skupinová práce, samostatná práce (práce s textem, referáty, seminární práce), přednášky, besedy s odborníky, diskuse, využití multimediální techniky (video, audio, internet, diapozitivy), práce s mapou atd. Do výuky jsou zařazeny i návštěvy Městského muzea a galerie v Poličce (dle aktuálního programu), popř. návštěva Okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.  
Pravidelnou součástí vzdělávacího procesu jsou exkurze!

Dějepis má významné mezipředmětové vztahy k těmto předmětům: český jazyk, zeměpis, základy společenských věd, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova, hudební výchova. 

Novinky

Přednáška historika Michala Stehlíka

V úterý 2. 10. 2018 navštívil naše gymnázium významný český historik specializující se na dějiny 20. století doc. PhDr. Michal Stehlík Ph.D. Jeho přednáška o „první republice“ se konala při příležitosti 100. výročí založení samostatného státu. Michal Stehlík naše studenty zaujal nejen hlubokými znalostmi, ale i poutavým jazykovým projevem.

Mnoho Čechů má první republiku spojenou především s Masarykem, demokracií či prosperitou státu. Historik vyzdvihnul osobnost prezidenta a demokratické zřízení státu, v tehdejší střední Evropě poměrně ojedinělé. Zároveň upozornil, že není na místě si toto období idealizovat. Dějiny většinou nejsou černobílé…

Syndikovat obsah