Dějepis

 Předmět dějepis patří do vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“ definované rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání. 

Cílem předmětu je získávat a prohlubovat znalosti historie vlastního národa v kontextu s dějinami Evropy, orientovat se v širších souvislostech, propojovat získané znalosti a aplikovat historické poznatky do současného života. Předmět pomáhá studentům utvářet základní mravní hodnoty a vlastenecké cítění. 

Předmět se vyučuje v prvních třech ročnících vyššího stupně gymnázia. Předmětu je určena hodinová dotace 2 + 2 + 2. Pro profilovou úroveň pak uvedenou hodinovou dotaci ve třetím ročníku doplňují další dvě hodiny týdně. Ve čtvrtém ročníku pak tři hodiny dějepisu jako profesního předmětu může doplňovat zvolený seminář v dotaci dvou hodin týdně. 
Výuka celé třídy probíhá v dějepisné učebně, která je vybavena interaktivní tabulí a multimediální technikou, popř. v kmenových třídách. V rámci předmětu je věnována pozornost jednotlivým aspektům průřezových témat: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, enviromentální výchova, mediální výchova. 

Vedle klasických výukových metod volí učitelé kombinaci různých výukových materiálů vhodných pro dané učivo. Vyučovací hodina předmětu je 45 minut. 
Tradiční výklad je kombinován s dalšími vyučovacími metodami a formami práce: skupinová práce, samostatná práce (práce s textem, referáty, seminární práce), přednášky, besedy s odborníky, diskuse, využití multimediální techniky (video, audio, internet, diapozitivy), práce s mapou atd. Do výuky jsou zařazeny i návštěvy Městského muzea a galerie v Poličce (dle aktuálního programu), popř. návštěva Okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.  
Pravidelnou součástí vzdělávacího procesu jsou exkurze!

Dějepis má významné mezipředmětové vztahy k těmto předmětům: český jazyk, zeměpis, základy společenských věd, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova, hudební výchova. 

Novinky

Babické vraždy 1951

V roce 1951 byli v Babicích na Moravsko-budějovicku zastřeleni tři místní komunisté. Tyto vraždy se staly záminkou k procesu, při němž bylo popraveni jedenáct lidí, a celková výše trestů byla v součtu 1375 let odnětí svobody. Náš host - historik prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. - bude o babickém procesu přednášet v úterý 26. ledna v 18 hodin. Zajímavostí je, že sama rodina Michala Stehlíka byla v babickém procesu perzekvována, pradědeček historika byl totiž odsouzen k trestu 20 let odnětí svobody. Odkaz pro připojení k besedě zde

Věda humanitní versus věda technická

Dne 19. 10. 2020 se uskutečnila on-line beseda s panem doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., ředitelem Muzea východních Čech v Hradci Králové na téma Dějepis a informatika - že to nejde dohromady? Během dvou vyučovacích hodin nás pan Grulich seznámil s tím, jak informatika a výpočetní technika pomáhá pracovníkům muzea s archivací sbírek, simulací dávných jevů a objasňováním chovaní našich předků.

Václav Malý na naší škole

V úterý 28. ledna navštívil poličské gymnázium velmi zajímavý a vzácný host, pomocný pražský biskup Václav Malý. Protože Václav Malý byl mluvčím Občanského fóra v době sametové revoluce, připomněli jsme si ještě dodatečně 30. výročí této události.  Beseda se studenty třetího a čtvrtého ročníku byla neobyčejně zajímavá. Václav Malý nejen vzpomínal na listopadové události… Od několika zajímavých příběhů z roku 1989 se povídání stočilo hlavně na polistopadový vývoj. Václav Malý studenty zaujal nejen zajímavostí příběhů, které prožil, ale především svojí přirozeností, otevřeností a laskavostí, se kterými odpovídal na rozmanité dotazy. Setkání s ním bylo povznášejícím zážitkem.

Michal Krška

Syndikovat obsah