Český jazyk

Český jazyk a literatura v primě až kvartě oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázia

Vyučovací předmět vede k rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení, jeho význam spočívá v prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností a dovedností. Žáci se učí ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání v různých komunikačních situacích, a to v mluvené i písemné podobě. Jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikační kompetence žáci rozvíjejí pod vedením učitele prostřednictvím aktivního podílu na nejrůznějších komunikačních událostech.
V jazykové výchově by si měl žák osvojit poznatky o zvukové stránce jazyka, tvarosloví a skladbě, o slovní zásobě a tvoření slov. K základnímu učivu patří lexikální, syntaktický a morfologický pravopis. V komunikační a slohové výchově by měl žák zvládnout základní mluvené žánry, seznámit se se zásadami kultivovaného projevu, na základě poznatků o jazyce a stylu vytvářet gramaticky i věcně správný písemný projev, je veden i k vlastnímu tvořivému psaní.
V oblasti literární výchovy žák vychází z poslechu literárních textů a zážitkového čtení. Volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text, s literárním textem tvořivě pracuje, osvojuje si základní literární pojmy a porovnává je, na základě osvojených znalostí základů literární teorie tvoří vlastní literární text podle svých schopností. Ústně i písemně formuluje dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. Žák si osvojuje dovednosti práce s jazykovými a literárními příručkami, využívá je jako zdroj informací.
Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k vnímání a užívání českého jazyka jako mnohotvárného prostředku ke zpracování a následnému předávání informací a vědomostí a k prezentaci názorů i samostatného řešení problémů.

Český jazyk a literatura v 1. až 4. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41Gymnázium a v kvintě až oktávě oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium


Vyučovací předmět se sestává ze dvou tematických okruhů: jazyk a jazyková komunikace a literární komunikace.
Výuka předmětu český jazyk a literatura je založena především na výkladu, práci s textem, diskusi, psaných nebo mluvených žákovských příspěvcích k vybraným tématům, procvičování získaných vědomostí a dovedností písemně nebo ústně. Učitelé procvičování dílem využívají k získání podkladů pro klasifikaci, přičemž kladou důraz na pozitivní hodnocení. Vzdělávací obsah předmětu je dále naplňován zhlédnutím alespoň jednoho kulturního představení (divadla, besedy s umělcem, záznamu divadelního představení apod.) během školního roku. K dalším fakultativním aktivitám patří účast v celostátních i regionálních soutěžích (olympiáda z českého jazyka, literární soutěže aj.) a projektech.

Hodinová dotace – viz tabulka

prima

sekunda

tercie

kvarta

kvinta

1. ročník

sexta

2. ročník

septima

3. ročník

oktáva

4. ročník

5

4

4

4

3+1

2+1

4

4

 

Novinky

Celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ Komenský a my

V období, kdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského, proběhlo formou videokonference slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Komenský a my. 1. místo v literární části soutěže v kategorii B získala se svou prací na téma „Škola neškola, aneb co mi dala a co vzala distanční výuka" Miriam Kašparová ze sekundy. Její práce byla v této kategorii zároveň ohodnocena jako nejlepší literární práce. Společně s Miriam získala Cenu pedagogovi i paní učitelka Jana Feltlová. Blahopřejeme!

Setkání s Robertem Fulghumem

Při druhé návštěvě pana Roberta Fulghuma v Poličce v rámci jeho cestování po Čechách se nám naskytla příležitost doprovázet tohoto slavného autora při prohlídce města. Protože jsme se to dozvěděli jen hodinu před očekávaným setkáním, byl to trochu šok, ale zároveň i výzva.

Byli jsme nervózní všichni čtyři. Přece jenom šance setkat se s tak významným spisovatelem se nenabízí každý den. Když jsme přicházeli k penzionu Otakar, kde byl pan Fulghum ubytovaný, už nás netrpělivě vyhlížel. Uvítal nás se slovy, že je rád mezi mladými lidmi, protože se sám za starého nepovažuje a mezi staršími lidmi se cítí nepatřičně. Poté projevil zájem vidět místa, kde se denně pohybujeme, raději než památky, které si snadno může vyhledat pomocí  průvodce.

Syndikovat obsah