po zdolani boruvkove hory 999 m uz duvody k usmevum byly