Úryvky z almanachu - Učitelské „sedmero“ před osmdesáti lety

Podle jakých zásad se měl chovat tehdejší správný učitel? Nalezli jsme zajímavé „instrukce“ pro učitele…

Na počátku školního roku 1938-39 zaslala zemská školní rada vedení gymnázia následující dopis: Na počátku nového školního roku pokládáme za vhodné připomenouti obecně členům profesorských sborů některé služební povinnosti… při sdělávání rozvrhu učiva vybere se z učebnice jen tolik učebné látky, kolik je možno za rok bez přetěžování žáků probrati a procvičiti.

…se žáky budiž jednáno přísně, avšak tak, aby vystihli, že tato přísnost vychází z lásky a starostlivosti nikoli z hněvu. Ani v jediném předmětu není tak málo učebné látky, aby zbýval čas na všelijaké extemporování nebo kritisování. Jeho ohlas se často přenáší i do rodin žáků a budí tam nevůli, nebo i různé mylné domněnky. Poměr profesorův k žákům nechť je vždy otevřený a upřímný, prost zastrašování, pokořování, zesměšňování, vyhrožování a předpovídání neblahé budoucnosti. Kázeň se udržuje mírnými prostředky a nesmí se zvrhnouti v dresuru.

…K rodičům, i méně příjemným, musí profesor projevovati za všech okolností a v každé době největší přívětivost, shovívavost a ochotu, a to i za cenu vlastního pohodlí.

…Zdar ve výchovné a vyučovací práci je podmíněn vzájemnými srdečnými styky všech členů sboru. Mladší členové jsou povinni chovati se k starším s náležitou šetrností, starší nechť poradí začátečníkům ochotně ve všech otázkách školní služby.

…U profesorů jako lidí s nejvyšším stupněm vzdělávání a vychovatelů mládeže předpokládá veřejnost spořádaný a čestný život mimoškolní prostý nízkých vášní, náruživosti a výstředností, kterými jednotlivci poškozují dobré jméno celého stavu.

…ženským členům profesorských sborů klademe na srdce, aby se snažili překonávati rozumem veškeré projevy, jež jsou výrazem mocněji vyvinuté stránky ženské povahy. Připomínáme jim známý Masarykův výrok, že cit je slepý a že mu musíme svítiti rozumem.

…poznamenáváme ještě, že výstřední úbor profesorek, nedostatek úboru, líčení, malování a šperky působí špatným příkladem na dívčí mládež, dráždivě na chlapeckou a je tedy radno toho všeho se vystříhati.

…profesor musí zachovávat přísné tajemství o všem, co se projednává v poradách profesorských sborů, a to i vůči své rodině. Zejména na venkovských ústavech musí být toto ustanovení služební pragmatiky zvlášť úzkostlivě dodržováno.