Školní rok 2021/2022 a screeningové testování žáků

Ve středu 1. září bude zahájen nový školní rok 2021/2022. Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly stanoveny podmínky pro zahájení prezenční výuky: (dále po rozkliknutí článku zde)

- nutnost použití ochrany dýchacích cest ve společných prostorách škol (pro studenty nižšího gymnázia rouška / studenti vyššího gymnázia respirátor)
- provedení preventivního testování žáků a studentů na onemocnění covid-19

Preventivní screeningové testování neinvazivními antigenními testy proběhne v termínech 1., 6. a 9. září 2021, vždy na začátku první vyučovací hodiny daného dne za dohledu vyučujícího. Testování nemusí podstoupit žáci a studenti, kteří:

- splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
- prodělali onemocnění covid-19 (180 dní od prvního pozitivní testu na covid-19)
- doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší než 7 dní v případě RT-PCR vyšetření nebo 72 hodin v případě antigenního testu).

Dokončené očkování studenti doloží certifikátem o očkování. Prodělané onemocnění covid-19 je třeba doložit potvrzením od lékaře.

Žák, který nebude otestován nebo nesplňuje jednu ze stanovených výjimek, se bude moci prezenční výuky účastnit za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj. bude mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenu ochranu dýchacích cest (roušku/respirátor).

Organizaci screeningového testování ve zmíněných termínech by usnadnilo, pokud bychom s předstihem věděli, kteří studenti z některého z výše uvedených důvodů testování podstupovat nebudou. Prosíme tedy zákonné zástupce, resp. zletilé studenty, aby takovou informaci včetně patřičného potvrzení (certifikát o očkování nebo potvrzení od lékaře o prodělaném onemocnění covid-19) zaslali co nejdříve na adresu pavkovaatgympolicka [dot] cz

Bližší informace k testování a provozu škol jsou uvedeny v manuálu MŠMT.  

Pevně věřím, že začátek školního roku ani jeho další průběh nepřinese stran epidemiologické situace obdobné komplikace jako tomu bylo v uplynulém roce, a výuka bude moci probíhat tak, jak je tomu ve škole obvyklé – tedy prezenčně ve třídách.

Přeji Vám do nadcházejícího školního roku mnoho sil a vše dobré!

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy