Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura v primě až kvartě oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázia

Vyučovací předmět vede k rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení, jeho význam spočívá v prohlubování vyjadřovacích a komunikačních schopností a dovedností. Žáci se učí ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání v různých komunikačních situacích, a to v mluvené i písemné podobě. Jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikační kompetence žáci rozvíjejí pod vedením učitele prostřednictvím aktivního podílu na nejrůznějších komunikačních událostech.
V jazykové výchově by si měl žák osvojit poznatky o zvukové stránce jazyka, tvarosloví a skladbě, o slovní zásobě a tvoření slov. K základnímu učivu patří lexikální, syntaktický a morfologický pravopis. V komunikační a slohové výchově by měl žák zvládnout základní mluvené žánry, seznámit se se zásadami kultivovaného projevu, na základě poznatků o jazyce a stylu vytvářet gramaticky i věcně správný písemný projev, je veden i k vlastnímu tvořivému psaní.
V oblasti literární výchovy žák vychází z poslechu literárních textů a zážitkového čtení. Volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text, s literárním textem tvořivě pracuje, osvojuje si základní literární pojmy a porovnává je, na základě osvojených znalostí základů literární teorie tvoří vlastní literární text podle svých schopností. Ústně i písemně formuluje dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo. Žák si osvojuje dovednosti práce s jazykovými a literárními příručkami, využívá je jako zdroj informací.
Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k vnímání a užívání českého jazyka jako mnohotvárného prostředku ke zpracování a následnému předávání informací a vědomostí a k prezentaci názorů i samostatného řešení problémů.

Český jazyk a literatura v 1. až 4. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41Gymnázium a v kvintě až oktávě oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium


Vyučovací předmět se sestává ze dvou tematických okruhů: jazyk a jazyková komunikace a literární komunikace.
Výuka předmětu český jazyk a literatura je založena především na výkladu, práci s textem, diskusi, psaných nebo mluvených žákovských příspěvcích k vybraným tématům, procvičování získaných vědomostí a dovedností písemně nebo ústně. Učitelé procvičování dílem využívají k získání podkladů pro klasifikaci, přičemž kladou důraz na pozitivní hodnocení. Vzdělávací obsah předmětu je dále naplňován zhlédnutím alespoň jednoho kulturního představení (divadla, besedy s umělcem, záznamu divadelního představení apod.) během školního roku. K dalším fakultativním aktivitám patří účast v celostátních i regionálních soutěžích (olympiáda z českého jazyka, literární soutěže aj.) a projektech.

Hodinová dotace – viz tabulka

prima

sekunda

tercie

kvarta

kvinta

1. ročník

sexta

2. ročník

septima

3. ročník

oktáva

4. ročník

5

4

4

4

3+1

2+1

4

4