Informace pro studenty maturitních ročníků pro období přípravy na maturitní zkoušku včetně termínů maturitních zkoušek – AKTUALIZOVÁNO 11. 5. 2020!!!

Z harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení vydaném MŠMT dne 30. 4. 2020 (ke stažení zde), vyplývá, že od pondělí 11. května je možná osobní účast na vzdělávání pro studenty závěrečných ročníků za účelem přípravy na maturitní zkoušky.

Vzhledem k tomu, že distanční výuka na naší škole probíhá na dobré úrovni již od 17. března, rozhodli jsme se, že nebudeme organizovat každodenní pevně stanovenou výuku. Namísto toho ponecháme na studentech maturitních ročníků, zda využijí možnosti prezenčních konzultací s vyučujícími jednotlivých předmětů v prostorách školy. Tyto konzultace bude možno realizovat právě od pondělí 11. května. Prosíme studenty, aby v zájmu kvalitní přípravy na maturitní zkoušky této možnosti v maximální míře využili.

Na základě domluvy mezi studenty a vyučujícími byl sestaven Rozpis konzultací pro jednotlivé předměty a ročníky (ke stažení zde). Další konzultace je možno domluvit s vyučujícími, kteří je nahlásí vedení školy za účelem aktualizace a přehlednosti rozpisu.

Ze sdělení vyučujících vyplývá, že většina konzultací byla ze strany studentů domluvena distanční formou (tedy jako doposud v prostředí TEAMSů). Pokud se studenti s vyučujícím domluví na osobní konzultaci ve škole, je třeba dodržet následující opatření, která vyplývají ze souboru hygienických pokynů MŠMT (celý dokument ke stažení zde).

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
– dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům.  Všichni žáci i zaměstnanci školy musí mít ve společných prostorách školy roušky.

Žáci vstupují do budovy pouze hlavním vchodem zazvoněním na kancelář školy. Boční vchod je z důvodu rekonstrukce střechy uzavřen! U vstupu je umístěna dezinfekce na ruce.

Po vstupu do budovy žáci zamíří do šatny, přezují se, odloží si svrchník a neprodleně se odeberou do třídy určené Rozpisem konzultací (jedná se o učebny 4.P, 8.P, 2.P v 1. patře). Po odchodu z šatny, nejpozději však při příchodu do třídy, použijí dezinfekci na ruce (k dispozici v šatnách a ve třídách určených pro konzultace).

Počet žáků ve skupině nesmí nikdy přesáhnout počet 15. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry.

Po ukončení konzultací a před odchodem ze třídy si žáci vydezinfikují ruce.

Osobní účast na konzultacích je zakázána osobám s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Každý žák, který se bude chtít osobně zúčastnit konzultací ve škole, po vstupu do budovy neprodleně v kanceláři školy odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení zde). Tímto prohlášením také potvrdí, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby tyto rizikové faktory zohlednil při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Rizikové faktory jsou dle Ministerstva zdravotnictví shrnuty do následujících bodů:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
   a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
   b) při protinádorové léčbě,
   c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Další důležité informace:

Od pondělí 11. května nabízí SOŠ a SOU Polička možnost zajištění obědů. Obědy bude možno objednat na pondělí – čtvrtek (v pátek se nevaří). Možnosti bychom využili pouze v případě přijatelného počtu strávníků z řad našich zaměstnanců a studentů maturitních ročníků. Prosíme vás o vyjádření vašeho zájmu o zajištění obědů prostřednictvím dotazníku, na který vám byl odeslán odkaz v samostatné zprávě v KOMENS (Bakaláři).

Termíny maturitních zkoušek

Uzavření klasifikace
11. – 22. května – možnost prezenčních konzultací žáků mat. ročníků ve škole
22. května  – nejzazší termín pro uzavření klasifikace v maturitních ročnících
22. května – nejzazší termín pro odevzdání původního seznamu 20 literárních děl v oficiální podobě
25. května – pedagogická rada k maturitním ročníkům
27. května – předání maturitních vysvědčení + informace k společným a profilovým zkouškám
28. + 29. května volno k přípravě na konání zkoušky – „svatý týden“

Didaktické testy
1. června – didaktický test (matematika, anglický jazyk)
2. června – didaktický test (český jazyk a literatura, německý jazyk, ruský jazyk)
3. června – didaktický test (Matematika +)

Písemná část (sloh) u žáků přihlášených k jarnímu termínu 2020 ve společné části maturit neproběhne.

Ústní maturitní zkoušky
10., 11., 12. a 15. června –  shodně pro třídu 4.A i 8.P

19. června – předpokládaný termín pro předávání maturitního vysvědčení

Prosíme studenty maturitních ročníků, aby se v případě jakýchkoliv dotazů obraceli na své třídní učitele, případně na vedení školy. Jsme vám plně k dispozici!

I když poslední dva měsíce přinesly celou řadu komplikací, pevně věřím, že závěr studia na gymnáziu zvládnete stejně dobře, jako celé čtyřleté či osmileté studium. Věřím, že pokud do přípravy k maturitní zkoušce vložíte co nejvíce úsilí, budeme si moci na konci června všichni společně nejen vydechnout (snad už bez roušek), ale vše také patřičně oslavit a popřát vám mnoho štěstí do vašich dalších studijních kroků.

Přeji vám všem pevné zdraví, dostatek energie do závěrečné přípravy na maturitní zkoušky a s ohledem na to, co nyní sledujeme ve sdělovacích prostředcích také pevné nervy a rozum do hrsti.

S úctou a přátelským pozdravem

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které musí student předložit před započetím osobní konzultace, je ke stažení zde: