INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO UCHAZEČE O STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Uchazečům o studium na střední škole a jejich zákonným zástupcům přinášíme přehledné informace o termínech, průběhu konání, způsobu vyhodnocování a dalších specifických podmínkách přijímacích zkoušek platných po aktuální školní rok. 

1) Termíny konání Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

pondělí 8. června 2020 – čtyřletý obor vzdělávání
úterý 9. června 2020 – osmiletý obor vzdělávání

Ve školním roce 2019/2020 může uchazeč konat JPZ pouze jednou!!!

2) Pozvánky, místo konání a průběh JPZ

Pozvánka na řádný termín JPZ bude uchazečům o studium rozeslána v průběhu týdne od 11. května – 15. května 2020.  

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud uchazeč uvedl na přihlášce pouze jednu školu a to druhou v pořadí, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze na této druhé škole.

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

3) Vyhodnocení přijímací zkoušky a odevzdání zápisových lístků

Pořadí uchazečů pod registračním číslem bude zveřejněno nejpozději do 16. června pro čtyřletý obor vzdělávání a do 17. června pro osmiletý obor vzdělávání, a to na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přijatí uchazeči mají 5 pracovních dnů na odevzdání zápisových lístků.
Čtyřletý obor vzdělávání – nejpozději do 23. června 2020
Osmiletý obor vzdělávání – nejpozději do 24. června 2020

4) Žádost o vydání nového rozhodnutí

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Společně s tímto rozhodnutím bude uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, odesláno také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (pro letošní školní rok nahrazuje institut odvolání).

Žádost o vydání nového rozhodnutí může podat uchazeč, který:

 1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
 2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Žádost o nové rozhodnutí musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Žádosti může ředitel školy vyhovět při splnění těchto podmínek:

 • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
 • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

5) Provozní podmínky pro konání JPZ

Škola pro vykonání přijímací zkoušky zajistí provozní podmínky, které jsou nutné pro splnění všech platných opatření pro ochranu zdraví uchazečů a zaměstnanců školy a které vyplývají z metodického pokynu MŠMT. Tato opatření budou součástí pozvánky k JPZ.

6) Doporučené možnosti přípravy na JPZ

Vedle osobní přípravy na přijímací zkoušku je uchazečům o vzdělávání k dispozici celá řada výukových a testových materiálů online. Mimo jiné si Vás dovolujeme upozornit na dva oficiální zdroje, které by měly postupně přinášet další užitečné materiály.

 1. Materiály Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat):
  Obecné informace k JPZ 
  Procvičování testů a úloh 
 2. Materiály České školní inspekce
  Aplikace InspIS SETmobile pro tablety a chytré telefon

Pokud Vám můžeme zdopovědět případné dotazy či jakkoliv pomoci, neváhejte prosím kontaktovat vedení školy emailem či telefonicky.