Informace k návratu žáků do školy a provizorní rozvrh na konec školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

jak jistě víte, na konci května umožnilo MŠMT na základě usnesení vlády opětovnou účast žáků středních škol na „občasných vzdělávacích a socializačních aktivitách“. Zcela upřímně tímto krokem MŠMT způsobilo mnohým školám vedle radostí také starosti. Uvolnění hygienických opatření totiž přichází v době přijímacích zkoušek a ústní části maturitní zkoušky – tedy dvou nesmírně organizačně náročných období pro každou školu i za běžného provozu.

Chtěl bych Vás velice požádat o pochopení našeho rozhodnutí soustředit se počínaje 8. červnem a konče 15. červnem výlučně na organizaci přijímacích zkoušek a ústních maturitních zkoušek. Toto rozhodnutí činím především s ohledem na uchazeče o studium a studenty posledních ročníků a jsem si vědom toho, že Vám, rodičům našich žáků, tímto situaci neulehčuji, za což se velice omlouvám.

I nadále bude tedy probíhat distanční výuka. Je nicméně potřeba počítat s tím, že v kombinaci s platným provizorním rozvrhem se vyučující s žáky jednotlivých tříd individuálně domluví na rozvrhových změnách tam, kde bude docházet k organizačním kolizím s probíhajícími zkouškami. Distanční výuku ukončíme v pondělí 15. června.

K obnovení osobní účasti na vzdělávání dojde v úterý 16. června 2020.  V průběhu čtyř dnů 25. kalendářního týdne bude pro žáky připraven zvláštní rozvrh. Cílem „výuky“ v tomto týdnu bude možnost pro žáky potkat se alespoň jednou s vyučujícím každého předmětu a uzavřít klasifikace za 2. pololetí školního roku. Studenti budou na základě zájmu ze strany zákonných zástupců a zletilých žáků rozděleni do „vyučovacích skupin“. Výuka nebude probíhat každý den, ale pravděpodobně 2 dny v daném týdnu.  K datu 19. června bude ze strany pedagogů uzavřena klasifikace.

V průběhu 26. týdne bude v pondělí a úterý 22.a 23. června pokračovat výuka dle zvláštního rozvrhu, jejímž smyslem bude zrekapitulovat stav probraného učiva v proběhnuvším období, vyhodnotit způsob a obsah výuky a žákům a učitelům umožnit jednoduchou věc: „aby byli po delší prodlevě opět chvíli všichni spolu“. Výuka bude pro danou „vyučovací skupinu“ probíhat opět jen v jednom z těchto dnů.

Na středu a čtvrtek 24. a 25. června jsou naplánovány třídnické hodiny, při kterých proběhnou běžné třídnické práce, opět vždy jen v jednom z obou dnů pro danou „vyučovací skupinu“.

Vysvědčení bude předáno v pátek 26. června 2020. Místo a způsob bude upřesněn na základě vývoje aktuální situace. Tím také letošní školní rok skončí. Na pondělí a úterý 29. a 30. června bylo vzhledem k probíhajícím stavebním pracím již s předstihem naplánováno ředitelské volno.

Za dané situace se jedná o kompromisní řešení, které umožní realizaci všech plánovaných událostí. Tímto bych si Vás také dovolil požádat o vyplnění dotazníku (zda uvažujete o účasti Vaší dcery / Vašeho syna na výše uvedených aktivitách) a o sdělení dalších informací, které budou pro organizaci „výuky“ podstatné. Pokud na škole studuje více sourozenců, prosím o vyplnění dotazníku pro každého z nich zvlášť. O vyplnění prosím zákonné zástupce žáků. V případě zletilých studentů vyplní dotazník sami studenti. Moc Vás prosím o vyplnění dotazníku do neděle 7. června. (Dotazník je možné vyplnit zde)

Troufám si tvrdit, že budu mluvit za celý pedagogický sbor, když závěrem podotknu, že nám distanční výuka vedle mnoha odčerpaných sil přinesla také nové pohledy na vzdělávání, odkryla nové možnosti, ale odhalila i slabiny stávajícího stavu. Vždy uvítáme to, když nám jako rodiče či studenti poskytnete Vaši zpětnou vazbu prostřednictvím podnětů, dotazů, připomínek.

Závěrem mi dovolte popřát nám všem mnoho sil do posledního měsíce tohoto nestandardního školního roku a vyslovit přání, že ten následující bude probíhat nejen tak, jak jsme ve škole zvyklí, ale přinese také cosi pozitivního, co nám bude dělat radost, a posune nás také všechny o kousek dál.

S přátelským podzravem
Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Rozvrh na konec školního roku 2019/2020 je k dispozici zde.