Zeměpis

Zeměpis a ostatní vědy o Zemi jsou základem pro pochopení přírodních i společenských procesů kolem nás. Snažíme se žákům vytvořit dostatečný teoretický základ, který jim dále umožňuje samostatně pracovat na úkolech a vytvářet si a obhajovat vlastní názory. Důraz klademe i na praktické vyučování a to jednak formou práce s mapami, statistickými údaji, novinovými články, ale i praktickým vyučováním v terénu. Důležitou součástí výuky jsou i exkurze. Nejvhodnější je její zařazení v tercii nebo kvartě a povinné dvoudenní cvičení v terénu je zařazeno ve druhém ročníku vyššího stupně gymnázia.

 Na nižším stupni gymnázia se vyučuje předmět zeměpis v následující dotaci:

Třída

prima

secunda

tercie

kvarta

Hodin/týden

2

2

1

2

 

Na vyšším stupni gymnázia se vyučovaný předmět jmenuje díky integraci výstupů ze vzdělávacího oboru geologie – geografie a geologie. Cílem je rozvoj dovedností získaných na nižším stupni vzdělávání. Důraz je kladen na praktické využití teoretických znalostí, k čemuž slouží i cvičení z geografie a geologie zařazené ve druhém ročníku. Předmět je vyučován v hodinové dotaci:

Ročník

1.A/Kvinta

2.A/Sexta

3.A/Septima

4.A/Oktáva

Hodin/týden

2

3

0

0

 

Další možností rozvoje geografických znalostí je výběr profesního předmětu Geografie ve třetím ročníku 2 hodiny týdně a ve čtvrtém 3 hodiny týdně). Tento předmět se zaměřuje na prohloubení učiva a směřuje k úspěšnému startu studia na vysoké škole vybraného geografického, geologického, environmentálního nebo ekonomického zaměření. Pro zájemce o maturitu ze zeměpisu je ve čtvrtém ročníku ještě navíc možnost volby zeměpisného semináře v dotaci dvou hodin týdně.

Novinky

Geografická exkurze do Jeseníků a Rychlebských hor

V pondělí 20. a úterý 21. 10. 2014 se uskutečnila každoroční geografická exkurze studentů sexty a druhého ročníku. Oproti předchozím letům jsme“ vyměnili“ Králíky za vzdálenější Rychlebské hory a Jeseníky.

Úspěch v zeměpisné olympiádě

Vynikajícího úspěchu dosáhl Filip Raasch (7. P) v krajském kole Zeměpisné olympiády, kdy ve své kategorii studentů středních škol obsadil 3. místo. Filipovi gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Náš projekt Experimentem k poznání opět boduje!

Již třetí rok se 18. 4. 2013 v Praze konala „PASCO konference 2013“, celostátní setkání uživatelů měřicího systému PASCO a všech přátel školního přírodovědného experimentu. Jedná se o soutěžní akci o nejlepší PASCO experimentPASCO projekt.

V kategorii projektů jsme se zúčastnili s naším projektem – EXPOZ (Experimentem k poznání). Součástí prezentace projektu, kterou měl na starosti Tomáš Feltl, byla přednáška a workshop zaměřený na výuku chemie.

Syndikovat obsah