Přírodopis

       

     Předmět přírodopis integruje vzdělávací obsah oblastí „Člověk a příroda“„Člověk a zdraví“. V tercii je integrován vzdělávací obor „ Výchova ke zdraví“.

            Přírodopis jako věda o živých soustavách je zastoupena v učivu primy až kvarty osmiletého gymnaziálního vzdělávání botanikou, zoologií, biologií člověka a ekologií. Z geologických věd je obsažena v uvedených ročnících především mineralogie, petrologie a geologie.
            Učivo je strukturováno při zachování zásad přiměřenosti a posloupnosti tak, aby bylo možno u žáků vytvořit představu vztahů mezi přírodou živou a neživou a mezi jednotlivými organismy na různém stupni vývoje navzájem. Předmět vede žáky k chápání člověka jako součásti přírody s velkou odpovědností za vývoj životního prostředí.
            Pro dosažení uvedených výsledků je nutno spojit nabyté poznatky se zkušenostmi a dovednostmi získanými při pozorování přírody či během školních pokusů. Prioritními cíli v přírodopisu je: získání přehledu o  názorech na vznik a vývoj Země i života, o přizpůsobování organizmů vnějším podmínkám a o jejich vzájemných vztazích, získání základních poznatků o nerostech, horninách, o vesmíru, Zemi, o stavbě těl a životě vybraných organizmů, včetně člověka, uvědomění si významu biologie pro praktický život člověka, získání pozitivního vztahu k přírodě a uvědomění si, že zdravý životní styl člověka vychází z biologických potřeb, seznámit se s vlivem lidské populace na životní prostředí a naučit se omezovat z toho plynoucí negativní jevy .

Novinky

ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY kategorie C a D

V pondělí 6. února 2017 se konalo školní kolo biologické olympiády kategorie C a D. V kategorii C poměřili své vědomosti 4 studenti a v kategorii D 6 studentů. Téma letošního ročníku bylo „ Detektivem v přírodě“.

Školní kolo biologické olympiády kategorií A a B 2016/17

Celkem 16 studentů vyššího gymnázia se snažilo v pátek 17. 2. co nejlépe vyřešit úkoly tematického celku „ Budiž světlo“ letošní biologické olympiády.  Obsah byl jako vždy náročný obsahově i časově, soutěžící prokazovali své znalosti v poznávačce třiceti organismů a v testu všeobecných znalostí, dovednosti pak ve dvou praktických úkolech, zaměřených na syntézu a fotoreceptory.

Úspěšná biologická olympiáda ve školním roce 2015/16

Kategorie C a D pro studenty nižších ročníků byly v letošním školním roce zaměřeny na tematický celek „Život v temnotě“, kategorie B a A se zabývaly „Evolucí života na Zemi“.  Ve všech kategoriích se podařilo studentům našeho gymnázia postoupit do krajských kol.  Zde si nejlépe vedli:

Syndikovat obsah