Německý jazyk

Vyučovací předmět Německý jazyk se řadí do vzdělávacího oboru „Cizí jazyk“ a naplňuje vzdělávací oblast „Jazyk a jazyková komunikace“.

Cílem předmětu je získávat a dále prohlubovat jazykové znalosti a dovednosti, získat přehled o reáliích zemí německé jazykové oblasti a získat takové jazykové vybavení a návyky, na které budou moci studenti plynule navázat při dalším studiu a které jim umožní uplatnění v profesním životě.

Výuka německého jazyka probíhá na úrovních odpovídajících Společnému evropskému referenčnímu rámci (SERR). Výuka začíná základní úrovní A1 a končí úrovní B1, popřípadě úrovní B2.

Studenti čtyřletého studijního oboru si německý jazyk volí jako druhý cizí jazyk s tříhodinovou týdenní dotací ve všech čtyřech ročnících. Cílovou dosaženou úrovní je úroveň B1 podle SERR. Od třetího ročníku si mohou studenti zvolit němčinu jako profesní jazyk. Vzdělávací obsah tohoto předmětu navazuje na předmět německý jazyk a jeho výuka probíhá v následujících dvou letech s týdenní hodinovou dotací 2+3. Cílovou dosaženou úrovní je úroveň B2 podle SERR.
V současné době probíhá výuka podle učebnice nakladatelství KLETT DIREKT v dělených skupinách a zpravidla v moderně vybavených jazykových laboratořích.

Studenti osmiletého studijního cyklu si mohou volit němčinu jako druhý cizí jazyk od tercie s hodinovou dotací v následujících šesti ročnících 3 hodiny týdně. Cílovou dosaženou úrovní je v tomto cyklu úroveň B1 – B2 SERR. V posledních dvou ročnících si mohou studenti zvolit němčinu jako profesní jazyk. Vzdělávací obsah předmětu navazuje na předmět německý jazyk a má týdenní hodinovou dotaci 2+3. Cílovou dosaženou úrovní je v tomto předmětu úroveň B2 podle SERR.
Pro výuku se používá učebnice nakladatelství FRAUS „DEUTSCH MIT MAX“ – první a druhý díl, od kvinty potom učebnice DIREKT.

Výuka probíhá v dělených skupinách v moderně vybavených jazykových laboratořích.

Během studia mají naši žáci možnost zúčastnit se také zahraničních poznávacích zájezdů do německy mluvících zemí.

Novinky

Konverzační soutěže v němčině

12. února proběhlo ve Svitavách okresní kolo konverzační soutěže v němčině v kategorii středních škol. Ze školního kola si postup vybojovali Kateřina Lidmilová a Josef Krušina.11 soutěžících absolvovalo poslech s porozuměním a komunikaci na dané téma. Pepa potvrdil i letos, že poslech je jeho silnou stránkou a získal jako jediný maximální počet bodů. Ústní část nebyla již tak přesvědčivá a tak se umístil na konečném 4. místě. Katka při své premiéře v této soutěži obsadila 9. místo.

V úterý 6. března se uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže pro nižší stupeň gymnázia. Naši školu reprezentovaly studentky Klára Pallová a Johanna Raaschová, která soutěží v kategorii žáků z dvojjazyčných rodin. (číst dál)

Krajské kolo konverzační soutěže v němčině

Dne 1. března se konalo v Pardubicích krajské kolo konverzační soutěže v němčině ve čtyřech kategoriích a naše škola zde byla ve třech zastoupena.

Naší nejmladší a současně také nejúspěšnější účastnicí byla studentka tercie Johanna Raaschová, která bojovala v kategorii II. C. Do této kategorie spadají žáci a studenti z bilingvních rodin. Počet účastníků v těchto kategoriích je každoročně nižší ve srovnání s ostatními, ale i tak zde musí studenti své dobré znalosti německého jazyka prokázat, neboť i tito německy plynule mluvící žáci dělají chyby v gramatice a občas se jim nedostává vhodných či správných výrazových prostředků. Johanna obsadila 1. místo, a je potěšující, že porazila i studenty věkově starší.    (čtěte dál)

Program ERASMUS+ na Gymnáziu Polička

Na přelomu srpna a září tohoto školního roku proběhly dvě poslední mobility v rámci projektu EDiDaV. Jako učitelky cizích jazyků jsme měly i my možnost absolvovat metodologicko- jazykové  kurzy ve Skotsku a Německu. Během čtrnácti dnů jsme se účastnily kurzů vedených rodilými mluvčími zaměřených na prohloubení jazykových znalostí a  osvojení si zajímavých výukových metod. Současně jsme měly možnost hospitovat v hodinách a následně se aktivně účastnit pohospitačních pohovorů.

Syndikovat obsah