Matematika

Předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Matematika a její aplikace vymezeného v RVP ZV a RVP G. Na předmět Matematika navazuje volitelný předmět Matematika – profesní, který si mohou žáci volit ve 3. ročníku, resp. septimě a ve 4. ročníku, resp. oktávě. Ve 4. ročníku, resp.oktávě si mohou žáci navíc zvolit volitelný předmět Seminář z matematiky.
 V předmětu Matematika klademe důraz na dobré porozumění pojmům a souvislostem, na rozvoj tvořivosti, abstrakce a logických schopností. Pozornost věnujeme také zapojování žáků do různých matematických soutěží a korespondenčních seminářů.
Předmět se vyučuje ve všech osmi ročnících osmiletého studia a ve všech čtyřech ročnících čtyřletého studia. Předmětu je určena hodinová dotace 5+5+4+4 hodiny týdně na nižším stupni gymnázia (prima až kvarta) a  3+4+3+3 hodiny týdně na vyšším stupni gymnázia (kvinta až oktáva, resp. první až čtvrtý ročník).
Výuka předmětu Matematika probíhá převážně v kmenových učebnách.

Novinky

Matematické a fyzikální soutěže v letošním školním roce

Přinášíme výsledky našich studentů v matematických a fyzikálních soutěžích ve školním roce 2016/2017.

Matematické soutěže v letošním školním roce.

Přinášíme přehled výsledků našich studentů v matematických soutěžích ve školním roce 2015/2016. Blahopřejeme všem zúčastněným a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

CLIL - Cheltenham

25. 10. – 7. 11. proběhl v rámci programu Erasmus+ kurz CLIL určený vyučujícím matematiky i jiných přírodovědných předmětů. Metoda CLIL (obsahově a jazykově integrované vyučování) představuje výuku, v níž část osnov je realizována v jiném jazyce než mateřském. Nejprve jsme zavítali do nádherných historických prostor Cheltenham Ladies´ College. Po obecných informacích o metodě CLIL přišlo na řadu čtyřdenní soustředění zaměřené na výuku matematiky, fyziky a biologie v anglickém jazyce.

Syndikovat obsah