Dějepis

 Předmět dějepis patří do vzdělávací oblasti „Člověk a společnost“ definované rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání. 

Cílem předmětu je získávat a prohlubovat znalosti historie vlastního národa v kontextu s dějinami Evropy, orientovat se v širších souvislostech, propojovat získané znalosti a aplikovat historické poznatky do současného života. Předmět pomáhá studentům utvářet základní mravní hodnoty a vlastenecké cítění. 

Předmět se vyučuje v prvních třech ročnících vyššího stupně gymnázia. Předmětu je určena hodinová dotace 2 + 2 + 2. Pro profilovou úroveň pak uvedenou hodinovou dotaci ve třetím ročníku doplňují další dvě hodiny týdně. Ve čtvrtém ročníku pak tři hodiny dějepisu jako profesního předmětu může doplňovat zvolený seminář v dotaci dvou hodin týdně. 
Výuka celé třídy probíhá v dějepisné učebně, která je vybavena interaktivní tabulí a multimediální technikou, popř. v kmenových třídách. V rámci předmětu je věnována pozornost jednotlivým aspektům průřezových témat: osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, enviromentální výchova, mediální výchova. 

Vedle klasických výukových metod volí učitelé kombinaci různých výukových materiálů vhodných pro dané učivo. Vyučovací hodina předmětu je 45 minut. 
Tradiční výklad je kombinován s dalšími vyučovacími metodami a formami práce: skupinová práce, samostatná práce (práce s textem, referáty, seminární práce), přednášky, besedy s odborníky, diskuse, využití multimediální techniky (video, audio, internet, diapozitivy), práce s mapou atd. Do výuky jsou zařazeny i návštěvy Městského muzea a galerie v Poličce (dle aktuálního programu), popř. návštěva Okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.  
Pravidelnou součástí vzdělávacího procesu jsou exkurze!

Dějepis má významné mezipředmětové vztahy k těmto předmětům: český jazyk, zeměpis, základy společenských věd, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova, hudební výchova. 

Novinky

Projekt Naši nebo cizí?

Gymnázium Polička je pilotní školou projektu Židovského muzea v Praze

Naši nebo cizí?

Židé v českém 20. století.
Více informací o projektu naleznete na stránkách www.nasinebocizi.cz.

Workshopy v hodinách výtvarné výchovy a dějepisu

  V rámci Festivalu pro Tibet se v úterý 1.3. studenti kvarty a tercie zúčastnili zajímavého workshopu, organizovaného lektorkami Karin Machatou a Olgou Kosíkovou.
Studenti měli příležitost seznámit se s tibetskou kulturou a  tamějším náboženstvím, zhlédli fotografie buddhistických klášterů, oblékli si tradiční oděvy a sami si vyzkoušeli  tisk tibetských modlitebních praporků z originálních matric. Tibeťané věří, že modlitby na praporcích pomáhají šířit mír, soucit, moudrost, štěstí a přinášejí požehnání všem živým bytostem.

Syndikovat obsah